Kallelse till Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ) kallas till Extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2018 kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 november 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast den 13 november 2018 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 november 2018 då sådan registrering måste vara verkställd.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 21 123 948. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB, Scheelevägen 17, Att: Extra bolagsstämma, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se/bolagsstamma. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordningen

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

  8. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet

  9. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner

  10. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital (§ 4) ändras i enlighet med följande.

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 12.750.000 kronor och högst 51.000.000 kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 9.562.500 kronor och högst 38.250.000 kronor.

Punkt 8 – Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget minskas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske med ett sammanlagt belopp om 4 224 789.60 kronor, vilket innebär att nuvarande aktiekapital om 16 899 158,40 kronor minskas till 12 674 368,80 kronor.

Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras på det sätt som föreslås i punkt 7 ovan.

Punkt 9 – förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesrätten innebär att för var tionde, per avstämningsdagen den 23 november 2018, innehavd aktie ges en rätt att teckna en så kallad unit, bestående av tre aktier samt en teckningsoption, till en kurs om 3,00 kronor per unit. Rätten att teckna nya aktier respektive rätten att teckna teckningsoptioner är beroende av varandra och kan inte särskiljas.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 1,40 kronor per aktie. Löptid för teckningsoptionerna är från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med tre år därefter. För varje aktie erläggs 1,00 krona, teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Emissionen omfattar högst 2 062 394 units till en kurs om 3,00 kronor per unit och kan således inbringa bolaget 6 187 182,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 3 712 309,20 kronor.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 november 2018 till och med den 11 december 2018.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning, kan aktiekapitalet öka med ytterligare 1 237 436,40 kronor.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade units utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran. Betalning genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter. I andra hand till de som tecknat utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till antal anmälda units. I tredje hand till de som lämnat garantier i emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission, beslut om emission av teckningsoptioner samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 29 oktober 2018 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Ideon Science Park, 223 70 LUND, samt på bolagets hemsida www.quickcool.se. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Lund den 18 oktober 2018
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar