Kallelse till extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 februari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 12 februari 2019.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 12 februari 2019 då sådan registrering måste vara verkställd.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 207 280. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB, Scheelevägen 17, Att: Extra bolagsstämma, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se/bolagsstamma. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier
  9. Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet
  10. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt förslaget i punkt 8 samt minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 9, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet (§ 4) och bolagets aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 562 500 kronor och högst 38 250 000 kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 593 750 kronor och högst 6 375 000 kronor.

§ 5 nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 15 937 500 och högst 63 750 000.

§ 5 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 1 593 750 och högst 6 375 000.

Punkt 8 – Förslag till beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10, vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Sammanläggning av aktier syftar till att resultera i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier med hänsyn tagen till kursrörelsen i bolagets aktier.

Beslutet får verkställas under förutsättning att en överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10).

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget minskas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske med minst 11 603 640 och högst 12 303 640. Minskningen ska resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie, varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för registrering.

Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras på det sätt som föreslås i punkt 7 ovan.

Lund den 21 januari 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar