Kommuniké från extra bolagsstämma

Report this content

Torsdagen den 20 juni, 2019, klockan 11.00, hölls årsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.

• Vid stämman var 2 822 288 aktier representerade vilket utgör 44,29% av aktiekapitalet.

• Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.

• Stämman beslutade om styrelsearvoden, för styrelsens ordförande ett belopp på 100.000:- och för övriga ledamöter om ett belopp på 50.000:- för varje ledamot.

• Stämman valde Göran Brorsson, Lennart Sjölund, Patrick Marché, Balázs Tüske, Afnan M. Al Khalifa och Victor Humberdot till ledamöter i styrelsen. Göran Brorsson valdes till ordförande i styrelsen.

  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier i bolaget (§ 5) i enlighet med Styrelsens förslag. Den nya lydelsen:
  • Aktiekapitalet skall vara lägst 5 962 317 kronor och högst 23 849 268 kronor.
  • Antalet aktier skall vara lägst 5 962 317 och högst 23 849 268.

• Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt styrelsens förslag. Därmed är styrelsen bemyndigad att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller genom kvittning eller genom apport. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger 5% av aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsetidpunkten.

• Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar