Nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är nu registrerad

Nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är nu registrerad. Den tecknades till 67% och tillförde Bolaget cirka 4,3 Mkr (varav ca 2,2 Mkr tillfördes genom kvittning) före avdrag för emissionskostnader vilka uppgick till ca 0,3 Mkr.

QuickCool AB (publ) (“Quickcool”) informerade genom ett pressmeddelande den 21 december 2018 om utfallet av nyemissionen med företrädesrätt. Emissionen har idag, den 5 februari, registrerats hos Bolagsverket.

Genom emissionen av 4 294 116 aktier har antalet aktier i Quickcool ökat till totalt 28 751 396 stycken. Samtidigt har aktiekapitalet ökat med 2 576 469,60 kronor och uppgår nu till 17 250 837,60 kronor.

Sista handelsdag med BTU (ISIN: SE0011985043) är den 8 februari, 2019, och stoppdag är den 12 februari, 2019. De nya aktierna finns på VP-kontot den 14 februari 2019.

Första handelsdag med TO2 är den 5 februari 2019. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under nedanstående perioder:

2019

18 februari – 1 mars 2019
20 maj 2019 – 31 maj 2019
19 augusti – 30 augusti 2019
18 november 2019 – 29 november 2019

2020

17 februari – 28 februari 2020
18 maj 2020 – 29 maj 2020
17 augusti – 28 augusti 2020
16 november 2020 – 30 november 2020

2021

15 februari – 1 mars 2021
17 maj 2021 – 31 maj 2021
16 augusti – 30 augusti 2021
15 november 2021 – 30 november 2021

Vid sådan anmälan skall, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Beräkningsansvarig eller annat kontoförande institut för vidarebefordran till Beräkningsansvarig. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier, som anmälan om teckning avser.

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar