Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 11 januari 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med QuickCool AB:s (”QuickCool”) emission av units under hösten 2016. Nyttjandeperioden pågår till och med den 1 februari 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger att för varje teckningsoption av serie TO 1 teckna 1,15 nya aktier i bolaget till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 2 749 650 aktier och QuickCool tillförs cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod: 11 januari – 1 februari 2018.

Emissionsvolym: 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 2 749 650 aktier och QuickCool tillförs cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 2,90 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 30 januari 2018. 

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money)*: cirka 53,2 MSEK.

* Vänligen notera att värderingen i detta erbjudande inkluderar de aktier som nyemitterades i samband med QuickCools företrädesemission i november/december 2017 och som ännu ej är registrerade hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 samt anmälningssedel finns tillgängligt på QuickCools hemsida (www.quickcool.se). Anmälningssedel finns även tillgänglig på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod inleds: 11 januari 2018. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 30 januari 2018. 

Nyttjandeperiod avslutas: 1 februari 2018.

Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 februari 2018.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 6, 2018.

Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 8, 2018. 

Räkneexempel med anledning av omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nedan presenteras räkneexempel med anledning av den omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 som genomförts.

Den optionsinnehavare som önskar nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 1 kommer på anmälningssedeln att ange att denne vill nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren kommer att ange att betalning för nyttjande av dessa tio teckningsoptioner uppgår till 31,90 SEK. Uträkningen är som följer: 10 TO 1 berättigar till teckning av 11,5 aktier (10x1,15). Detta avrundas nedåt till 11 aktier. Betalning behöver erläggas för 11 aktier. Betalning blir således 31,90 SEK (11x2,90 SEK/aktie).

Den optionsinnehavare som önskar nyttja 100 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer på anmälningssedeln att ange att denne vill nyttja 100 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren kommer att ange att betalning för nyttjande av dessa 100 teckningsoptioner uppgår till 333,50 SEK. Uträkningen är som följer: 100 TO1 berättigar till teckning av 115 aktier (100x1,15). Ingen avrundning behövs eftersom detta blir ett jämnt antal aktier. Betalning behöver erläggas för 115 aktier. Betalning blir således 333,50 SEK (115x2,90 SEK/aktie).

Vid insänd anmälningssedel och betalning erhålls interimsaktier för det antal teckningsoptioner av serie TO 1 som nyttjas – i ovanstående exempel 10 alt. 100 teckningsoptioner. 10 alt. 100 interimsaktier erhålls således. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket erhålls resterande 1 resp. 15 aktier. Notera att dessa är aktier (inte interimsaktier). Cirka en vecka efter registrering hos Bolagsverket kommer de erhållna 10 resp. 100 interimsaktierna att omvandlas till aktier och synas på respektive tecknares depå/konto. Att inte samtliga aktier erhålls samtidigt beror på begränsningar att göra avrundningar i Euroclear Sweden AB:s system.

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 11 januari 2018 till och med den
1 februari 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och QuickCools (www.quickcool.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 30 januari 2018, alternativt nyttjas senast den
1 februari 2018, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar