Quickcool AB: Kallelse till årsstämma i QuickCool AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i QuickCool AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 30 april 2019 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 april 2019, då sådan registrering måste vara verkställd.

Handlingar mm

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.quickcool.se/finansiella_rapporter senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 975 139 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB, Scheelevägen 17, Att: Årsstämma 2018, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se/bolagsstamma. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordningen

5.     Val av en eller två justeringsmän

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     VD:s redogörelse för verksamheten

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9.     Beslut

a.  om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b.  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.  om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

10.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12.   Val av styrelse samt revisorer och/eller revisionsbolag

13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner

14.   Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

15.   Stämmans avslutande

Valberedningens förslag i sin helhet finns i bilagan till detta utskick.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Göran Brorson väljs till ordförande för stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara fem utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en (1).

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelse och revisorer:

•      Arvodet för styrelseledamöterna föreslås oförändrat till 50 000 kronor per år

•      Arvodet för styrelseordföranden föreslås oförändrat till 100 000 kronor per år

Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens
beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, John Wennborg och Ulrika Olsson samt omval av nuvarande styrelseordföranden Göran Brorsson.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor Mats-Åke Andersson, Revisionsbyrån AUDITORiET.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller genom kvittning eller genom apport. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger 5% av aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsetidpunkten. Beslut om bemyndigande ska biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 14)

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under fjärde kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses. För giltigt beslut krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar