Quickcool AB: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Quickcool AB:s (”QuickCool”) emission av units under hösten 2016 pågår fram till och med den 1 februari 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 30 januari 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna 1,15 nya aktier i bolaget till en kurs om 2,90 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 1 februari 2018 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 8.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 30 januari 2018. Notera även att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 30 januari 2018, alternativt nyttjas senast den
1 februari 2018, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Anmälningssedel finns för nedladdning på QuickCools, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (www.quickcool.se, www.sedermera.se, www.aktietorget.se).

Exempel vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nedan presenteras tre exempel för att tydliggöra hur du ska göra vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen notera att ojämnt antal aktier alltid avrundas nedåt. Att inte samtliga aktier erhålls samtidigt beror på begränsningar att göra avrundningar i Euroclear Sweden AB:s system.

Exempel 1: Du innehar 20 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till 1,15 nya aktier till en kurs om 2,90 SEK per aktie. 20 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar således till 23 nya aktier. Du betalar därmed in 23 x 2,90 = 66,70 SEK. Efter inbetalning erhåller du först 20 interimsaktier. När registrering av nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har registrerats hos Bolagsverket erhåller du 3 stamaktier (de tillkommande aktierna till följd av omräkningen av optionsvillkoren). Efter drygt en vecka efter registrering hos Bolagsverket sker omvandling av dina 20 erhållna interimsaktier till stamaktier.

Exempel 2: Du innehar 100 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till 1,15 nya aktier till en kurs om 2,90 SEK per aktie. 100 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar således till 115 nya aktier. Du betalar därmed in 115 x 2,90 = 333,50 SEK. Efter inbetalning erhåller du först 100 interimsaktier. När registrering av nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har registrerats hos Bolagsverket erhåller du 15 stamaktier (de tillkommande aktierna till följd av omräkningen av optionsvillkoren). Efter drygt en vecka efter registrering hos Bolagsverket sker omvandling av dina 100 erhållna interimsaktier till stamaktier.

Exempel 3: Du innehar 730 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till 1,15 nya aktier till en kurs om 2,90 SEK per aktie. 730 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar således till 839,5 nya aktier, vilket avrundas nedåt till 839 aktier. Du betalar därmed in 839 x 2,90 = 2 433,10 SEK. Efter inbetalning erhåller du först 730 interimsaktier. När registrering av nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har registrerats hos Bolagsverket erhåller du 109 stamaktier (de tillkommande aktierna till följd av omräkningen av optionsvillkoren). Efter drygt en vecka efter registrering hos Bolagsverket sker omvandling av dina 730 erhållna interimsaktier till stamaktier.

För frågor avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar