• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (publ) Beslut från den extra bolagsstämman gällande företrädesemissionen

QuickCool AB (publ) Beslut från den extra bolagsstämman gällande företrädesemissionen

Report this content

Vid Bolagets extra bolagsstämma, måndagen den 19 november, 2018, togs följande beslut  gällande företrädesemissionen:

§ 9.       Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesrätten innebär att för var tionde, per avstämningsdagen den 26 november 2018, innehavd aktie ges en rätt att teckna en så kallad unit, bestående av tre aktier samt en teckningsoption, till en kurs om 3,00 kronor per unit. Rätten att teckna nya aktier respektive rätten att teckna teckningsoptioner är beroende av varandra och kan inte särskiljas.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 1,40 kronor per aktie. Löptid för teckningsoptionerna är från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 30 november 2021. För varje aktie erläggs 1,00 krona, teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Emissionen omfattar högst 2 137 394 units till en kurs om 3,00 kronor per unit och kan således inbringa bolaget 6 412 182,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 5 129 745,60 kronor.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning, kan aktiekapitalet öka med ytterligare 1 709 915,20 kronor.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade units utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran. Betalning genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter. I andra hand till de som tecknat utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till antal anmälda units. I tredje hand till de som lämnat garantier i emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och EuroClear.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Emissionen får ske med eller utan bestämmelse som avses i 15 kap. 5 § första stycket 4 och 14 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen (2005:551) och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Dokument & länkar