• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (Publ) Förändrar bolaget till ett holdingbolag med inriktning att investera i cannabis och alternativmedicinska marknader som även förser bolaget med finansiering

QuickCool AB (Publ) Förändrar bolaget till ett holdingbolag med inriktning att investera i cannabis och alternativmedicinska marknader som även förser bolaget med finansiering

Report this content

QuickCool AB (Publ) ("QuickCool") Styrelsen föreslår att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas till en holdingstruktur för att investera i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM. Förändringen omfattar även en finansieringslösning för förvärv inom medicinsk cannabis, samt även förser bolaget med finansiering för utvecklingen av QuickCool® SYSTEM.

Styrelsens förslag är att QuickCool (företagets namn föreslås ändras till Bio-Med Cannabis Europe AB (publ)) blir en betydande aktör på marknaden för användning av cannabis i medicinska applikationer genom att investera i hela värdekedjan inom cannabisindustrin.

Styrelsen föreslår därför att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas till en holdingstruktur för att investera i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt helägt dotterbolag, fortsätta att utveckla den befintliga QuickCool-produkten.

Styrelsen anser att den nya verksamheten utgör en unik investeringsmöjlighet för nuvarande och framtida aktieägare i QuickCool, eftersom det finns få diversifierade investeringsplattformar på marknaden för cannabis för medicinsk användning på europeiska värdepappersbörser. Den förändrade verksamhetsinriktningen kommer att medföra att QuickCool måste ansöka om notering på Spotlight Stock Market igen.

Styrelsen föreslår en förändring av bolagets verksamhet till "Bolaget ska genomföra investeringar, utveckling, produktion och försäljning på marknaden för medicinsk användning av cannabis samt på marknaden för alternativ medicin samt bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinsk utrustning samt idka annan härmed förenlig verksamhet".

Bolaget har erhållit ett Term-Sheet innehållande förslag till huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (”EHGO”), gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget, under en 36-månadersperiod, kan erhålla ett totalt kapitaltillskott om 600 MSEK. I samband med att avtalet ingås ska Bolaget utställa teckningsoptioner till ett värde av 20 MSEK.

QuickCool har förhandlat om villkoren för finansieringsavtalet i syfte att säkerställa finansieringen av Bolagets föreslagna förändrade och befintliga inriktning. Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmsta tre (3) åren för att kunna genomföra implementering av såväl ny verksamhetsinriktning bestående av att genomföra investeringar på marknaden för medicinsk användning av cannabis och andra alternativa behandlingsmetoder, som det fortsatta arbetet med bolagets CE-märkningsaktiviteter av QuickCool® SYSTEM.

The financing of the fully owned subsidiary is to be provided (under förutsättning att vissa villkor uppfylls) for the next twelve (12) to fifteen (15) months, equivalent to a total investment of between 13-16 MSEK. The intention is to examine the opportunities for the fully owned subsidiary holding the QuickCool® SYSTEM business once CE-mark has been received,

Finansieringen av det helägda dotterbolaget avses ske under en period om tolv (12) till femton (15) månader av tre-årsperioden med ett belopp om mellan 13-16 MSEK, (under förutsättning att vissa villkor uppfylls) . Avsikten är att, efter det att QuickCool® SYSTEM har erhållit CE-märkning, när det är affärsmässigt motiverat genomföra en avknoppning till tredje part eller åter notera det helägda dotterbolaget i en separat IPO-process.

Finansieringslösningen löper under en period om 36 månader. Under perioden har Bolaget möjlighet att erhålla 600 MSEK genom utfärdandet av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Det är således totalt fråga om 300 s.k. trancher om 2 MSEK vardera, varav EHGO erhåller rätt att påkalla 150 trancher.

I samband med att ett avtal ingås ska Bolaget till EHGO utfärda vederlagsfria teckningsoptioner avseende nya aktier, som om de utnyttjas, kommer att tillföra Bolaget 20 MSEK. De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier inom tolv (12) månader från emissionstillfället. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom fem (5) år från emissionstillfället.

Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs baserat på en prisperiod. De konvertibla skuldebreven, konverteras obligatoriskt tolv (12) månader efter utfärdande. Konverteringskursen utgörs av 99 procent av det lägsta priset under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran eller vid tolv (12) månaders periodens utgång. För teckningsoptionerna, definieras teckningskursen som 300 procent av priset per aktie då avtalet ingås. Teckningsoptionerna kan endast överlåtas från EHGO till dess koncernbolag.

EHGO förbinder sig att överföra 50 procent av de teckningsoptioner som åtagandet avser till nuvarande aktieägare i Bolaget

European High Growth Opportunities Securitization Fund är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. EHGO tillhandahåller sedan tidigare finansieringslösningar till Bolaget.

I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk kommer QuickCool be Spotlight godkänna den nya verksamheten i QuickCool. Följaktligen kommer en ny noteringsansökan lämnas in till Spotlight Stock Market.

Ett första steg med avseende på uppbyggnaden av den nya verksamheten i QuickCool, är förvärvet av 6 500 000 aktier, motsvarande en ägarandel om 8,51% i HTC purEnergy Inc (”HTC”) från två (2) närstående bolag till Biovation Sciences LTD (”Biovation”). HTC är en ledande producent av CBD (ej THC) cannabis med sitt huvudkontor på #002, 2305 Victoria Avenue, Regina, SK, S4P 0S7, Canada. Vartdera förvärv avser 3 250 000 aktier i HTC. Transaktionerna förväntas att genomföras under december månad dock senast den 31 januari 2020. Transaktionsvärdet uppgår till ca 20 MSEK och innebär att Bolaget betalar en premie om 20% av aktiernas vid överlåtelsetidpunktens fastställda värde.

Quickcool avser vidare att ingå avtal med Biovation rörande investeringsrådgivning och stöd vid investeringar i ytterligare verksamheter. Bakgrunden till detta är Biovations omfattande erfarenheter av de aktuella marknaderna och aktörerna på dessa. Denna kunskap är Biovation är villig att ställa till Bolagets förfogande.

Biovation är ett närstående företag till QuickCool vilket innebär att förvärven av aktierna i HTC samt avtalet avseende investeringsrådgivning måste underställas och godkännas av aktieägarna vid en bolagsstämma i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 samt 16a kap. aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

En kallelse till en extra bolagsstämma kommer att publiceras under dagen. Styrelsens fullständiga förslag och information enligt aktiebolagslagen kommer att publiceras på vår hemsida senast 19 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 november 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar