• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (Publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten vid ett "omvänt förvärv" har avbrutits p.g.a. värderingen.

QuickCool AB (Publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten vid ett "omvänt förvärv" har avbrutits p.g.a. värderingen.

Report this content

Styrelsen utvärderar en alternativ finansieringsstruktur och investeringsstrategi. Efter flera veckors förhandlingar om ett potentiellt "omvänt förvärv" med en tredje part som tillkännagavs den 29 augusti har förhandlingarna avbrutits p.g.a. olika syn på värderingen.

Förtydligande:

QuickCool’s finansiella situation

QuickCools finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom sin rådgivare Alpha Blue Ocean som undertecknades den 20 juni 2019, gör det möjligt för bolaget att avropa ytterligare 8 MSEK genom upp till fyra ytterligare trancher. Bolagets uppskattade kapitalbehov framöver är cirka 20 MSEK fram till CE-märkningen av QuickCool® SYSTEM.

Det omvända förvärvet
Förseningen av utvecklingsarbetet och lanseringen av QuickCool® SYSTEM, har gjort det svårt för QuickCool att attrahera finansiering. Olika alternativ har undersökts. Styrelsens uppfattning är att en väg framåt är att inkludera nya verksamheter i QuickCools verksamhet för att attrahera kapital.

Den 29 augusti presenterade Biovation Sciences Ltd, en av huvudaktieägarna i QuickCool, ett finansieringsförslag till styrelsen som innefattade ett potentiellt "omvänt förvärv" av ett företag med verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin. Betalning av köpeskillingen för detta förvärv skulle göras genom utfärdande av nya QuickCool aktier. Genom denna transaktion skulle en koncern skapas som skulle kunna bidra till den långsiktiga finansieringen av QuickCools utvecklingsprojekt.

Uppdatering av tidigare offentliggjord information om det avsedda omvända förvärvet:

Förhandlingar har för närvarande avstannat på grund av olika uppfattningar över värderingen. QuickCools styrelse diskuterar alternativa långsiktiga finansieringslösningar tillsammans med Biovations Sciences Ltd som har fått uppdraget från QuickCools styrelse att föra sådana diskussioner. Även om diskussionerna inte har upphört helt och hållet, är det nu uppenbart att det eventuella omvända förvärvet med den tilltänkte tredje parten skulle ta mycket längre tid. Dessutom finns en risk för att en sådan transaktion inte kan slutföras helt och hållet.

Den alternativa finansieringsstrukturen

QuickCools utmaning har varit att säkerställa en rimlig finansiering för att finansiera sin befintliga verksamhet med tanke på förseningen med att CE-märka QuickCool® SYSTEM. Parallella diskussioner har pågått med QuickCools nuvarande finansieringspartner, European High Growth Opportunities Securitization Fund ("EHGO") avseende en ny investeringsstrategi där QuickCool, med finansiering från EHGO, genomför förvärv av verksamheter inom cannabis och alternativ medicin . Den befintliga verksamheten i QuickCool knoppas av till ett nytt helägt dotterbolag, som får finansiering från EHGO (genom QuickCool) under förutsättning av att vissa villkor och milstolpar uppnås. Detta upplägg säkerställer en stabil finansiering fram till QuickCool® SYSTEM har erhållit sin CE-märkning.

QuickCools styrelse är av uppfattningen att en förändring i investeringsstrategi inte bara skulle hjälpa till med finansieringen av den befintliga verksamheten i QuickCool, utan också skapa en livskraftig plattform för framtida tillväxt och aktieägarvärde. Dessutom är EHGO endast villig att tillhandahålla ytterligare finansiering om den nya verksamheten införlivas.

Pågående diskussioner

Dessa diskussioner pågår och styrelsen kommer att presentera den slutgiltiga finansiella lösningen så snart som möjligt och kalla till en extra bolagsstämma. Avsikten är att färdigställa villkoren för den föreslagna finansieringsstrukturen och investeringsstrategin under de kommande veckorna, med genomförande under innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar