QuickCool AB (publ): Kommuniké från årsstämma

Report this content

Tisdagen den 7 maj, 2019, klockan 17.00, hölls årsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet. 

• Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.

• Vid stämman var 1 150 063 aktier representerade vilket utgör 21,66% av aktiekapitalet.

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades och stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

• Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag samt att ingen utdelning skall ske.

• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

• Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

• Stämman beslutade om styrelsearvoden, för styrelsens ordförande ett belopp på 100.000:- och för övriga ledamöter om ett belopp på 50.000:- för varje ledamot.

• Stämman omvalde nuvarande styrelseledamöter, Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Ulrika Olsson, John Wennborg samt Göran Brorsson. Auktoriserade revisor Mats-Åke Andersson, Aktiebolaget Auditoriet, omvaldes som revisor i bolaget.

• Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om att emittera aktier och/eller teckningsoptioner.

• Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning för valberedningen skulle antas.

• Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar