• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB avropar det sjunde konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

QuickCool AB avropar det sjunde konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

Report this content

QuickCool AB (Publ) ("QuickCool") har begärt att den sjunde Tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2 000 000 SEK, ska utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som QuickCool tidigare har meddelat genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

Konvertibler

Styrelsen har beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande, att begära den sjunde Tranchen av konvertibelt lån uppgående till 2 000 000 SEK genom utfärdande av konvertibler. Konvertiblerna kan konverteras till aktier i QuickCool. European High Growth Opportunities Securitization Fund har ensamrätt att teckna sig för konvertiblerna genom kontant betalning. Konvertiblerna utfärdas till ett teckningspris som motsvarar hundra procent av deras totala nominella värde.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning 12 månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska motsvara ett belopp om 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i QuickCool under de femton handelsdagar som föregår dagen för konvertering.

Teckningsoptioner

Styrelsen har vidare beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att utfärda 222 222 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie i QuickCool under tre år från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett lösenpris på 2,70 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer QuickCool att erhålla 600 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna. Villkoren för teckningsoptionerna inkluderar sedvanliga bestämmelser om omräkning av teckningskursen i samband med emissioner m.m.

Styrelsens beslut om emissioner har gjorts baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar