Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen har riktats till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Syftet med den riktade nyemissionen har varit att fullgöra ett av villkoren i det finansieringsavtal som Quickcool ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Information om finansieringsavtalet har tidigare lämnats genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018. Med anledning av Quickcools åtaganden i finansieringsavtalet har styrelsen gjort bedömningen att genomföra emissionen varit det bästa sättet för bolaget att uppfylla avtalets villkor.

Genom den riktade nyemissionen har 666 666 aktier emitterats vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med SEK 399 999,60. Betalning av aktierna har skett genom kvittning av fordran. För varje aktie har SEK 0,658 erlagts, vilket motsvarar ett totalt kvittningsbelopp om SEK 438 666,228.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår Quickcools totala aktiekapital till SEK 13 924 368 och det sammanlagda antalet aktier till 23 207 280.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 januari 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar