• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • Styrelsen i QuickCool AB (publ) återkallar förslag till beslut och ställer in extra bolagsstämma tisdagen den 3 december 2019

Styrelsen i QuickCool AB (publ) återkallar förslag till beslut och ställer in extra bolagsstämma tisdagen den 3 december 2019

Report this content

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att återkalla sina förslag till beslut framlagda inför extra bolagsstämma tisdagen den 3 december 2019. Återkallelsen avser styrelsens förslag under punkterna 7-11 på dagordningen.

Styrelsen har beslutat om återkallelse av förslag till beslut med bakgrund av de pågående förhandlingar som bedrivs om Bolagets framtida finansiering och verksamhet. Styrelsen undersöker olika finansieringsalternativ samt förhandlar om olika upplägg. Styrelse behöver ytterligare tid för att behandla ärendet och besluta om det upplägg som på främsta sätt beaktar aktieägarnas intressen. Styrelsen avser att ha avslutat de pågående förhandlingarna inom två veckor samt därefter utfärda en ny kallelse till extra bolagsstämma. Bolaget har inte mottagit några förslag från Bolagets större aktieägare avseende nyval av styrelseledamöter eller ändring av styrelsearvode, punkterna 12-13 på dagordningen.

Mot bakgrund av ovan bedömer Bolagets styrelse att det inte finns skäl att hålla en extra bolagsstämma tisdagen den 3 december 2019 och ställer därför in den extra bolagsstämman. Aktieägare som redan har anmält sig till extra bolagsstämma ombeds att bortse från den utfärdade kallelsen samt till Bolaget lämnad anmälan.

Lund 24 november 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar