Delårsrapport januari - juni 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Serviceverksamheten tecknade under första halvåret ett nytt serviceavtal med Kalix Wind AB. Rabbalshede Kraft förvaltar totalt 186 turbiner varav 101 är egna eller samäg­da · Affärsutveckling förvärvade under maj månad tre driftsat­ta vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara · Produktionen för bolagets egna parker uppgick till 301 850 MWh varav 212 802 MWh är egen och 89 048 MWh samägd. Produktionen påverkades negativt av svaga vindförhållanden under första kvartalet men kom tillbaka under framför allt juni månad. Bolaget hade under perio­den en hög tillgänglighet på närmare 98 procent.

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och juni till 111 208 (109 807) tkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 879 (48 885) tkr
- Periodens resultat uppgick till -23 469 (-27 577) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 31 487 (42 876) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 170 513 (2 340 703) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Britta Ersman, Finans och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18
britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar