Kallelse till årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2021, kl. 14:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:30.

För att motverka spridningen av Covid-19 och samtidigt förhålla oss till regeln om samlingar på max åtta personer, anmodas aktieägare att poströsta och delta på stämman via videolänk.

Kallelsen i sin helhet med information om hur du poströstar och deltar via videolänk publiceras under dagen på bolagets webbplats;
rabbalshedekraft.se samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 april,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev till adressen: Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede, senast den 22 april 2021.

För mer information, välkommen att kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se


På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Dokument & länkar