Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 10 februari 2021 kl. 15:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 14:30.

För att motverka spridningen av Covid-19 och samtidigt förhålla oss till regeln om samlingar på max åtta personer, anmodas aktieägare att poströsta och delta på stämman via videolänk.
 

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 2 februari 2021,

dels        anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till: info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 4 februari 2021.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 2 februari 2021.Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling..

Se bifogad fil för att ta del av kallelsen i sin helhet med information om hur du poströstar och deltar via videolänk


För mer information, välkommen att kontakta

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Dokument & länkar