Rabbalshede Kraft AB (publ) tillförs 83,5 Mkr i nyemission

Rabbalshede Krafts nyemission med företräde för befintliga aktieägare tillför Bolaget cirka 83,5 Mkr före emissionskostnader. Cirka 20 procent av emissionen omsattes i samband med handeln i teckningsrätter och flera av befintliga aktieägare ökade i och med emissionen sina ägarandelar.

Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 22 maj 2012 ett erbjudande om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 3 maj 2012.

Då teckning endast var möjligt med hjälp av Teckningsrätter tecknades samtliga aktier med primär företrädesrätt. Marknadens efterfrågan på Teckningsrätter översteg utbudet per sista handelsdag.

Utfallet av emissionen innebär att Rabbalshede Kraft stärker rörelsekapitalet och kan öka takten i utvecklingen och värdetillväxten av den omfattande projektportföljen. Per 31 mars 2012 har Bolaget medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. Bolaget har erhållit tillstånd för ytterligare 52 verk, av vilka 14 verk är under byggnation. Därutöver finns 244 verk i ansökningsfas samt 119 verk i tidigare projektfaser.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Rabbalshede Kraft till 310 447 770 SEK fördelat på 31 044 777 aktier. De aktier som tecknats i emissionen beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 15 juli.

Delårsrapport Q2 2012 publiceras 13 juli.

För ytterligare information kontakta;

Thomas Linnard, VD                      

Tel. 46 (0) 525 - 197 11, 46 (0) 706 100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Kent Söderström, Finanschef
Tel. 46 (0) 525-197 13, 46 (0) 733 307 280
kent.soderstrom@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon 0525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Om Rabbalshede Kraft AB
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med fyra vindparker i drift, en park under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NADAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 207 vindkraftverk varav 110 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se