Rabbalshede Kraft beslutar om företrädesemission om 197,7 MSEK

Report this content

En extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ) har idag fattat beslut att bolagets aktiekapital ska öka med 104 070 615 kronor genom nyemission av 20 814 123 aktier av serie B i bolaget.
Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av Bolagets B-aktier. Prospektet kommer att offentliggöras i samband med att teckningsperioden inleds och kommer att kunna laddas ner på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp 197 734 168 kronor genom nyemission av 20 814 123 aktier av serie B till en kurs om 9,50 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla företrädesrätter är den 27 augusti 2019
  • Teckning av aktier sker under perioden 29 augusti–12 september 2019
  • Teckningsrätter ges ut men det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter
  • Aktieägare har företrädesrätt att teckna tretton nya aktier av serie B för var hundrade aktie som aktieägare innehar i bolaget. Hundra stycken på avstämningsdagen innehavda aktier, av såväl serie A som serie B, berättigar till tretton nya aktier av serie B
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt

Finansiella och juridiska rådgivare
Eminova är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar