Rabbalshede Kraft beslutar om företrädesemission om högst 386,4 MSEK och offentliggör prospekt

Styrelsen för Rabbalshede Kraft AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 25 april 2013, fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 32 200 000 B-aktier vilket motsvarar ett belopp om högst 386,4 MSEK. Manor Investment S.A. (”Manor”), en ny strategisk och långsiktig delägare i Bolaget, har lämnat en emissionsgaranti som innebär att de kommer att teckna minst 17 900 000 B-aktier, vilket motsvarar 214,8 MSEK.

Motiv

Rabbalshede Kraft har som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 10 juni 2013 genomfört en riktad emission om 171,6 MSEK till Manor. Den riktade emissionen om 171,6 MSEK och den beslutade företrädesemissionen om högst 386,4 MSEK avser primärt finansiera det egna kapitalet för att bygga vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV och Skaveröd/Gurseröd om totalt 33 verk och en effekt på 101 MW. Bolaget har träffat avtal med Vestas om leverans av samtliga vindkraftverk till vindparkerna. Byggnation av vägar och infrastruktur inklusive IKN-nät planeras att genomföras av Svevia.

Projektet blir den hitintills största investeringen i Bolagets historia och uppgår totalt till 1 176 MSEK varav omkring en tredjedel kommer att utgöra eget kapital. Den beräknade produktionen för de tre vindparkerna uppgår till 289 GWh per år och kommer att öka Bolagets produktionskapacitet med över 100 procent. Byggnation kommer att påbörjas i juli 2013 för färdigställande under slutet av 2014.

Bakgrund

Sedan Rabbalshede Kraft bildades 2005 har ett omfattande arbete gjorts med att projektera och utveckla en bred projektportportfölj som idag består av ett 40-tal vindparker om närmare 400 verk. Bolagets strukturerade arbete med att utveckla projektportföljen har resulterat i att Bolaget medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk. Ytterligare en vindpark om 14 vindkraftverk är under etablering och kommer att vara i kommersiell drift under hösten 2013. Genom tidigare emissioner samt tillgång till lånefinansiering har Bolaget kunnat uppföra 26 verk i egen regi samt säkrat finansieringen för pågående etablering (14 verk). Den beslutade företrädesemission säkerställer det fortsatta utvecklingsarbetet av ytterligare tre vindparker, vindparkerna Årjäng SV, Årjäng NV samt Skaveröd/Gurseröd.

Manor Investment S.A.

Manor erhöll i den riktade emissionen 14 300 000 nya B-aktier till en kurs om 12 SEK vilket motsvarar 32 procent av kapitalet. Manor åtar sig att teckna dels sin pro-rata andel av företrädesemissionen, dels ytterligare 7 498 593 B-aktier vilket möjliggjorts genom att Manor träffat avtal med några större aktieägare.

Rabbalshede Kraft offentliggör prospekt

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av Bolagets B-aktier. Prospektet har idag, den 19 juni 2013, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kan laddas ned från www.rabbalshedekraft.se

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om 386,4 MSEK, före emissionskostnader, vilket motsvarar 32 200 000 B-aktier till en kurs om 12 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla företrädesrätter är den 20 juni 2013
  • Teckning av aktier sker under perioden 24 juni–8 juli 2013
  • Aktieägare äger rätt att för varje befintlig aktie av såväl serie A som B att teckna 0,71 ny B-aktie, varvid varje ägares aktiepost vid teckning skall avrundas ned till närmaste hel aktie
  • Manor har lämnat en emissionsgaranti som innebär att de kommer att teckna minst 17 900 000 B-aktier, vilket motsvarar 214,8 MSEK (pro-rata andel av företrädesemissionen, dels ytterligare 7 498 593 B-aktier vilket möjliggjorts genom att Manor träffat avtal med några större aktieägare)
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt
  • Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar från 45 344 777 aktier till 77 544 777 aktier fördelat på 1 000 000 A-aktier och maximalt 76 544 777 B-aktier.
  • Erbjudandet motsvarar 41,5 procent av kapitalet och 37,2 procent av rösterna.
  • Offentliggörande av preliminärt utfall senast den 12 juli 2013

Finansiella och juridiska rådgivare

Swedbank First Securities är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120

thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rabbalshede Kraft. Inbjudan till att teckna aktier i företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Rabbalshede Kraft beräknar kunna offentliggöra omkring den 24 juni 2013. Tillföljd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna aktier till aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Detta är Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Detta är Manor Investment S.A.

Manor är ett privatägt industriföretag som tillhandahåller långsiktigt utvecklingskapital till entreprenörer och industriella projekt i Europa som syftar till bättre användning av energi- och naturresurser. Manor backas upp av privata, långsiktiga, evergreen investerare med en stark industriell och entreprenöriell tradition och med stark etik och normer för styrning. Manors målsättning är att verka från ett begränsat antal plattformar inom fyra områden, alla inriktade på en bättre och mer effektiv användning av energi och naturresurser:

”Generering av förnybar och decentraliserad energi” Produktion av grön värme och el (vindkraft, biomassa, vattenkraft)
”Energieffektivitet” Teknik och tjänster för att minska energiförbrukningen (effektiv värme- och kylsystem, intelligenta hus)
”Hållbart jordbruk” Miljövänliga innovationer för att främja ett balanserat och hållbart jordbruk, svara för morgondagens behov av mat (intelligent bevattning, naturliga gödselmedel, miljöstyrning av vatten och skog)  
”Material effektivitet och avfallshantering" Användning av timmer, gröna förpackningar, återvinning av avfall i alla typer av material för industriföretag, kommuner och invånare

Manor antar konsekvent en långsiktig syn på sina investeringar och strävar efter att samarbeta med familjeföretag som de anser passar sin företagskultur bäst. Det är redan aktiva inom vind i Frankrike, genom Atalante Energies och inom trä och biomassa i Österrike, genom Cycleenergy. Rådgivare till Manor är Treïs (www.treispartners.com).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar