Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Lursäng i Tanums kommun

Vindpark Lursäng i Tanums kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till fem vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 10 MW.

Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i september 2010. Tanums kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i september 2012, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120

thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Martin Pettersen, Projekteringsansvarig, tel, +46 (0) 525-197 43
martin.pettersen@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar