Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. * Faktureringen under det första halvåret 2002 uppgick till 2,4 (2,4) Mkr * Rörelseresultatet uppgick till -22,4 (-27,3) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -21,8 (-27,0) Mkr. * Nyemission resulterade i att 44,0 Mkr tillförts bolaget * Utveckling av varianter av PICO fortsätter planenligt Verksamheten Radians Innova AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avstämbara lasrar för den fiberoptiska telekommunikationsindustrin. De används framför allt som mycket exakta laserkällor i optiska mätinstrument för att svepa över stora våglängdsområden och möjliggöra snabba mätningar av komponenter. Produkterna bygger på Radians unika förmåga att integrera optik, mekanik samt elektronik. Denna förmåga gör Radians PICOTM till marknadens effektivaste laserinstrument. Marknad Radians Innova's primära kunder utgörs av ledande företag som tillverkar test- och mätinstrument för användning i samband med tillverkning av fiberoptiska komponenter och system för telekom-industrin. Kunderna är främst lokaliserade till Nordamerika, Europa och Asien. Radians marknadssegment har historiskt sett haft en stark tillväxt. Under 2001 har marknaden stagnerat. Radians bedömer att den svaga marknadssituationen kommer att fortsätta under hela 2002 men att en förbättring kan förväntas under 2003. Efterfrågan på optiska komponenter och optisk mätutrustning styrs av behovet av en ökad informations- överföring på de fiberoptiska näten. Informationsvolymen ökar inte enbart till följd av att nya användare kommit till utan också genom att informationen i sig blir mer komplex och kräver mer utrymme. Försäljning Radians strategi bygger på att arbeta med kunder som integrerar PICO i sina test- och mätsystem. Då PICO är en tekniskt avancerad produkt som byggs in i ett större mätsystem krävs en tät teknisk kundkontakt. Det gör att ledtiden från det att en kund bestämt sig för PICO till dess att leveranser i större volymer kommer igång är 3 till 6 månader. I och med att kunderna anpassar sina system till PICO tecknas vanligtvis långsiktiga ramavtal som omfattar såväl pris som leveransvolymer. Under 2001 och första halvåret 2002 har nya kunder fortsatt att knytas till Radians. Dessa kunder har valt PICO som laserkälla i sina nya test- och mätsystem och ramavtal är under diskussion. Företag i Asien och Nordamerika utvärderar för närvarande PICO och Radians räknar med att dessa företag blir fasta kunder under 2002. Orderingången under perioden januari - juni uppgick till 18 (13) enheter. I början av juli erhöll bolaget beställningar på ytterligare 4 enheter från JDS Uniphase. Orderingången under helåret 2001 uppgick till 25 stycken PICO. Andra kvartalet 2002 Verksamheten har inriktats på marknadsföring, försäljning samt vidareutveckling av varianter av huvudprodukten PICO. Under perioden 1 april - 30 juni 2002 uppgick faktureringen till 1,5 (2,4) Mkr. Rörelse-resultatet uppgick till -11,4 (-12,8) och resultatet efter finansiellt netto till -10,3 (-12,7) Mkr. I rörelseresultatet ovan ingår kostnader för produktutveckling med 6,9 (4,9) Mkr, avskrivning på goodwill med 0,0 (0,8) Mkr och avskrivning på utvecklingskostnader med 1,9 (0,0) Mkr. Radians dotterbolag FLC Optics AB har under perioden träffat slutuppgörelse med ett finansinstitut som innebär att koncernen kunnat återföra 1,2 Mkr av tidigare år reserverad royalty. Denna intäkt ingår i det finansiella nettot. Januari - juni 2002 Under perioden 1 januari -30 juni, 2002 uppgick faktureringen till 2,4 (2,4) Mkr. Rörelse-resultatet uppgick till -22,4 (-27,3) och resultatet efter finansiellt netto till -21,8 (-27,0) Mkr. I rörelseresultatet ovan ingår kostnader för av- och nedskrivning på goodwill med 0,0 (2,4) Mkr. För moderbolaget uppgick faktureringen under första halvåret till 2,4 (2,4) Mkr. Rörelse-resultatet uppgick till -22,4 (-24,4) Mkr och resultatet efter finansiellt netto till -23,0 (-24,1) Mkr. Personal Antalet anställda uppgick den 30 juni 2002 till 41 (41) personer, varav 9 (9) kvinnor. Medelantalet anställda under perioden januari tom juni uppgick till 41 (41), varav 9 (10) kvinnor. Investeringar Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under årets första sex månader till 0,4 (2,1) Mkr. Härav utgjorde investeringar i utrustning för produktutveckling 0,3 (1,8) Mkr och investeringar i övrig utrustning 0,1 (0,3) Mkr. Likviditet och finansiell ställning Under våren 2002 har två nyemissioner genomförts om sammanlagt 2 199 718 aktier som tillfört Radians 44,0 Mkr i nytt kapital. Emissionskursen uppgick i båda fallen till 20,00 kr per aktie. Emission 1, som skedde utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, riktades främst till Radians huvudägare samt ett antal investerare förmedlade av Fondkommissionsfirman Nordlander och Roos. Emission 2 däremot genomfördes med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. JDS Uniphase har i samband med emission 1 ökat sitt ägande i bolaget och innehar efter emission 2, 12,1 % av kapital och röster. Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga räntebärande placeringar uppgick den 30 juni 2002 till 19,1 Mkr (2,7 Mkr den 31 december 2001). Koncernens nettokassa exklusive restvärde på finansiella leasingkontrakt, uppgick den 30 juni 2002 till 6,7 (7,3) Mkr (-17,3 Mkr per den 31 december 2001). Koncernens eget kapital uppgick den 30 juni 2002 till 51,6 Mkr (29,4 Mkr den 31 december 2001). Koncernens soliditet uppgick samtidigt till 72 procent (49 procent den 31 december 2001). Antalet aktier uppgår efter ovanstående nyemissioner till 6 955 942 aktier fördelat på 225 aktieägare. Härtill kommer teckningsoptioner och konvertibler som vid full teckning ger upphov till ytterligare 833 827 aktier, eller totalt 7 789 769 aktier. Framtidsutsikter Radians omsättning breakfast bli högre än 2001 till följd av att serietillverkningen kommer igång under året medan förlusten för 2002 beräknas bli lägre än föregående år. Redovisningsprinciper Radians Innova har som redovisningsprincip att balansera kostnader för grundläggande utveckling och skriva av dessa över produkternas livslängd, dock längst över fem år. Under första halvåret 2002 balanserades 3,6 (19,6) Mkr. Totalt uppgick balanserade utvecklings- kostnader per 30 juni 2002 till 37,9 Mkr. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Göteborg den 29 juli 2002 Radians Innova AB (publ) Per Danielsson Verkställande direktör Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari- september: 24 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002: februari 2003 För ytterligare information kontakta: Per Danielsson, verkställande direktör 031-733 30 54 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar