Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 · Faktureringen under första kvartalet 2003 uppgick till 1,0 (0,9) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-11,0) MSEK och resultatet efter finansiellt netto till -9,7 (-11,5) MSEK. · Telekommunikationsmarknaden är fortfarande svag. · Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att fatta beslut om utgivande av konvertibla skuldebrev till ett belopp om högst 35 MSEK. Verksamheten Radians Innova AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avstämbara lasrar. Lasrarna används framför allt som mycket exakta källor i optiska mätinstrument, där de kan svepa över stora våglängdsområden och möjliggöra snabba mätningar av optiska komponenter. Produkterna bygger på Radians unika förmåga att integrera optik, mekanik och elektronik. Denna förmåga gör Radians PICOTM till marknadens effektivaste laserinstrument. För närvarande använder 5 kunder PICO som laserkälla i sina test och mätsystem. Leveransvolymen har under 2002 varit låg till följd av den allmänna nedgången inom telekommunikationssektorn, också år 2003 förväntas bli ett år med låga volymer. En reducering av antalet anställda har genomförts under hösten 2002 för att anpassa företagets kostnader till den lägre försäljningsvolymen. Tillväxten inos telekommunikationssegmentet beräknas återkomma under 2004, under detta år beräknas leveransvolymerna att öka. Konstruktion och utveckling av ytterligare varianter av PICO har startats under 2002. Dels utvecklas en PICO som har lägre brus, dels en variant som är mindre och billigare med lägre prestanda. Dessa produkter lanserades på OFC mässan i Atlanta i mars 2003 och kommer att ytterligare stärka Radians konkurrenskraft. Båda produkterna ger också Radians tillgång till en större marknad. Marknad Radians Innovas primära kunder utgörs av ledande företag som tillverkar test- och mätinstrument för användning i samband med tillverkning av fiberoptiska komponenter och system för telekommunikationsindustrin. Kunderna är främst lokaliserade till Nordamerika, Europa och Asien. Under 2001 - 2002 har marknaden för optiska system och komponenter stagnerat vilket gjort att efterfrågan på test och mätsystem sjunkit. Tillväxten beräknas återkomma under år 2004. Efterfrågan på optiska komponenter styrs av behovet av en ökad informationsöverföring i de fiberoptiska näten. Informationsvolymen ökar inte enbart till följd av att nya användare kommit till utan också genom att informationen i sig blir mer komplex och kräver mer utrymme. Ett relativt nytt användningsområde för avstämbara lasrar är spektroskopi och sensor applikationer. Avstämbara lasrar tillsammans med fibersensorer kan användas för robusta och exakta system för att kontrollera industriella processer. Denna marknad förväntas ha en god tillväxt under de närmsta åren och kommer att ge Radians Innova ytterligare försäljningsmöjligheter. Försäljning Radians strategi bygger på att arbeta med kunder som integrerar PICO i sina test- och mätsystem. Då PICO är en tekniskt avancerad produkt, som byggs in i ett större mätsystem, krävs en tät teknisk kundkontakt. Det gör att ledtiden från att en kund bestämt sig för PICO till dess att leveranser i större volymer kommer igång är 6 till 9 månader. I och med att kunderna anpassar sina system till PICO tecknas vanligtvis långsiktiga leveransavtal, som omfattar såväl pris som leveransvolymer. Första kvartalet 2003 Under perioden 1 januari till 31 mars 2003 uppgick faktureringen till 1,0 (0,9) MSEK. Faktureringen avsåg huvudsakligen leveranser av PICO till kunder i USA. Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-11,0) MSEK och resultatet efter finansiellt netto till -9,7 (-11,5) MSEK vilket innebär en förbättring med 1,8 MSEK. I rörelseresultatet ovan ingår avskrivning på balanserade utvecklingskostnader med -1,9 (-1,9) MSEK. Rörelsens kostnader har reducerats med 2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år. Personal Antalet anställda uppgick den 31 mars 2003 till 32 (41) personer, varav 8 (9) kvinnor. Medelantalet anställda under första kvartalet uppgick till 32 (41), varav 8 (9) kvinnor. Investeringar i maskiner och inventarier Radians Innovas investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Några nya leasingavtal har inte tecknats under första kvartalet. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Av bolagets totala utgifter för produktutveckling, som för första kvartalet 2003 uppgick till 4,1 (4,6) MSEK, har 1,8 (1,8) MSEK tillgångsförts. Utgifterna är hänförbara till Radians' utveckling av en PICO med lägre brus samt en variant som är mindre och billigare med lägre prestanda. Under första kvartalet 2003 har planmässiga avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar gjorts med 1,9 (1,9) MSEK. Totalt uppgår balanserade utvecklingskostnader per den 31 mars 2003 till 85,2 (78,2) MSEK och restvärdet uppgår till 37,5 (38,1) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Totala antalet aktier uppgick den 31 mars 2003 till 6 955 942 stamaktier. Antalet aktieägare uppgick till 229. Teckningsperioden avseende Radians' teckningsoption program A avslutades den 28 feb 2003. Ingen av optionsrättsinnehavarna enligt detta program valde att utnyttja sin optionsrätt. Radians' återstående optionsprogram ger, vid full teckning, upphov till ytterligare 331 716 aktier vilket motsvarar 4,6 % av nu befintliga aktier och utestående optioner. Utställda konvertibla skuldebrev ger, vid full konvertering, upphov till ytterligare 427 111 aktier. Konvertering kan ske till och med den 31 december 2003. Vid eventuell konvertering av konvertibelt förlagslån och fullt utnyttjande av optionsrätter kommer antalet aktier att uppgå till 7 714 769 st. Netto disponibla medel inklusive kortfristiga räntebärande placeringar uppgick den 31 mars 2003 till 2,8 (14,2) MSEK. Koncernens nettokassa exklusive restvärde på finansiella leasingkontrakt uppgick den 31 mars 2003 till -19,4 (-0,1) MSEK. Till följd av bolagets negativa kassaflöde, som beräknas gälla under 2003 är bolaget i behov av ytterligare externt kapital. Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att fatta beslut om utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 35 MSEK. Ordinarie bolagsstämma hålls den 7 maj 2003. Under december 2002 lämnade bolagets huvudägare ett kortfristigt lån på 10,2 MSEK till bolaget i avvaktan på att den kommande finansieringsomgången genomföres. Koncernens eget kapital uppgick den 31 mars 2003 till 23,4 (56,0) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 46 procent (71 procent den 31 mars 2002). Framtidsutsikter Omsättningen för 2003 kommer att öka till följd av att högre leveransvolymer förväntas under året. Företagsledningens bedömning är att det operativa resultatet kommer att förbättras jämfört med år 2002. Bolaget beräknas nå ett positivt kassaflöde i slutet av 2004. Göteborg den 25 april 2003 Radians Innova AB (publ) Styrelsen Kommande informationstillfällen Delårsrapport Q2 2003 30 juli 2003 Delårsrapport Q3 2003 24 oktober 2003 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Per Danielsson, Telefon 031 - 733 30 54 verkställande direktör Email: per.danielsson@radians.se Dag Skauby, ekonomichef Telefon 031-733 30 10 Email: dag.skauby@radians.se Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00610/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00610/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar