Kvartalsrapport 1 januari -31 mars 2000

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Första kvartalet 2000 har varit synnerligen intensivt för Radio Design. Efter den lyckade nyemissionen i december 1999 har ett aktivt arbete pågått med byggandet av det nya Radio Design. Omsättning och resultat koncernen Koncernens omsättning under kvartalet motsvaras helt och hållet av moderbolagets fakturering. De nyförvärvade bolagen kommer att konsolideras först under andra kvartalet. Under perioden har ett leasingavtal avseende produktionsutrustning lösts till en engångs-kostnad av 4,3 MSEK, vilket påverkat kvartalets resultat. Företaget aktiverar inte längre utgifter för forskning och utveckling utan kostnadsför dessa löpande. Detta gör att kvartalets resultat hade varit c:a 13 MSEK bättre än nu redovisat i jämförelse med första kvartalet föregående år om aktivering hade skett även detta år. Kvar-varande balanserade utgifter för forskning och utveckling har nu börjat skrivas av vilket har belastat kvartalets resultat med ytterligare 5,0 MSEK. Finansiell ställning och investeringar Under perioden har koncernen, förutom redovisade företagsförvärv, gjort investeringar i anläggningstillgångar uppgående till 0,1 Mkr. Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2000 till 206 Mkr vilket motsvarar en soliditet på 54%. Likvida medel uppgick per balansdagen till 228 Mkr. Aktiedata Resultatet efter skatt per aktie ger en förlust med 2:84 kr för första kvartalet 2000. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet per aktie till 14:35 kr. Moderbolaget hade per 31 mars 2000 totalt 14.381.528 registrerade aktier. Med full utspädning är maximalt antal aktier 19.962.443. Företagsförvärv Radio Design har under perioden träffat avtal om förvärv av följande bolag. Samtliga förvärv sker genom riktade nyemissioner. Förvärv Förvärvsdatum ICU Scandinavia AB 17 april 2000 Avantego AB 19 juni 2000 Transport Online A/S (Norge) 1 juni 2000 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 1,3 MSEK jämfört med 6,7 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till -40,2 MSEK (-38,8). Investeringarna uppgick till 0,3 MSEK (0,1). Moderbolagets likvida medel uppgick till 227,2 MSEK (2,3). Viktiga händelser under första kvartalet 2000 Beslut har fattas om att starta ett kontor i Sophia Antipolis i Frankrike. Viktiga händelser efter 31 mars 2000 Bolaget har träffat en överenskommelse med Lucent Technologies innehållande en viljein-riktning från båda parter om att inleda ett långsiktigt samarbete kring CDMA450 och CDMA-teknik i allmänhet. Som ett första led i detta, utför nu Radio Design uppdrag åt Lucent, i samband med uppförandet av ett utvärderingssystem för CDMA450 I Budapest, med Westel som operatör. Avtal om förvärv har träffats med Brace AB. Bolaget kommer att konsolideras i koncernen kring 1 juni 2000. Koncernens resultaträkningar i sammandrag Jan-mar jan-mar jan-dec kSEK 2000 1999 1999 Nettoomsättning 1 346 13 222 18 170 Kostnad för sålda varor -2 114 -27 737 -80 739 Bruttoresultat -768 -14 515 -62 569 Försäljningskostnader -5 880 -10 655 -37 083 Administrationskostnader -9 674 -19 754 -48 795 Forsknings- & -17 117 -16 209 -45 233 utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter 1 489 0 1 958 Övriga rörelsekostnader -4 384 -323 -5 472 Jämförelsestörande poster -5 000 -340 -213 974 Rörelseresultat -41 334 -61 796 -411 168 Ränteintäkter 1 595 49 177 Räntekostnader -1 108 -2 929 -11 538 Resultat efter finansiella -40 847 -64 676 -422 529 poster Skatt på årets resultat 0 0 94 Minoritetens andel av 0 553 0 resultatet Periodens förlust -40 847 -64 123 -422 435 Koncernens balansräkningar i sammandrag kSEK 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Tillgångar Fordran tecknat aktiekapital 0 0 225 210 Goodwill 0 3 146 0 Immateriella 95 417 252 219 100 761 anläggningstillgångar Materiella 28 354 87 058 42 735 anläggningstillgångar Finansiella 16 396 9 175 16 396 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 140 167 351 598 385 102 Lager och pågående arbeten -133 63 233 -1 628 Kundfordringar 3 832 11 956 409 Övriga fordringar 7 529 12 804 7 489 Fbet kostnader och uppl 4 254 13 260 2 985 intäkter Likvida medel 227 597 9 187 72 643 Summa omsättningstillgångar 243 079 110 440 81 898 Summa tillgångar 383 246 462 038 467 000 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 982 379 450 315 1 017 581 Ansamlad förlust -735 211 -335 022 -354 977 Årets resultat -40 847 -64 123 -422 435 Summa eget kapital 206 321 51 170 240 169 Minoritetens andel 0 181 0 Övriga avsättningar 19 237 12 264 29 674 Konvertibla skuldebrev 80 252 38 469 80 744 Lån 16 340 250 005 24 109 Leverantörsskulder 15 635 54 467 14 444 Övr kortfristiga skulder 22 213 26 504 26 059 Upplupna kostnader 23 248 28 978 51 801 Summa Skulder 157 688 398 423 197 157 Summa eget kapital och skulder 383 246 462 038 467 000 jan-mar jan-mar jan-dec kSEK 2000 1999 1999 Resultat efter finansiella -40 847 -64 123 -422 529 poster Justeringar för poster som ej 9 962 -15 862 245 512 ingår I kassaflödet Resultat -30 885 -79 985 -177 017 Betald skatt 0 0 94 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av -30 885 -79 985 -176 923 rörelsekapital Lager och pågående arbeten -1 495 -1 889 -6 404 Fordringar -4 731 3 105 2 994 Skulder -41 646 -8 865 -11 649 Kassaflöde från den löpande -47 872 -7 649 -15 059 verksamheten Aktier och andelar 0 350 -7 003 Anläggningstillgångar 9 641 -36 2 590 Immateriella 122 0 584 anläggningstillgångar Kassaflöde från 9 763 314 -3 829 investeringsverksamheten Nyemission 6 950 0 320 751 Konvertibellån -492 0 47 515 Skulder -7 720 87 102 -53 203 Fordringar 225 210 0 0 Kassaflöde från 223 948 87 102 315 063 finansieringsverksamheten Periodens Kassaflöde 154 954 -218 119 252 Likvida medel vid periodens 72 643 8 992 8 992 början Likvida medel vid periodens 227 597 8 774 128 244 slut Förändring 154 954 -218 119 252 Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information kontakta: Pål Krüger, VD Radio Design TJ AB tel +46 (0)8-477 99 00. Kommande rapporttillfällen Rapporten för andra kvartalet 2000 publiceras den 21 augusti 2000. Kista den 25 maj 2000 Pål Krüger Verkställande Direktör Radio Design TJ AB Radio Design TJ AB (publ) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt Internet, mobila radiosystem och datakommunikation. Företaget arbetar inom ett antal olika segment, bland annat sjukvård och hälsa, telekom, samt fordon och transport. Radio Design har idag ca. 180 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen TransportOnline AS och ICU AB ingår i koncernen, som förutom i Stockholm har kontor i Oslo, Hong Kong, Söul och Signau, Schweiz. Radio Designs aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. För mer information om Radio Design, se webbplatsen www.radiodesign.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar