Samgående mellan Ramirent och Altima skapar ett av Europas största maskinuthyrningsföretag

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Samgående mellan Ramirent och Altima skapar ett av Europas största maskinuthyrningsföretag Ramirent Oyj ("Ramirent") och Altima AB (publ) ("Altima") går samman och skapar en av Europas största aktörer inom uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- respektive industrisektorn med en ledande ställning på marknaderna i Norden samt Östeuropa. Den nya koncernen får en årlig omsättning proforma om cirka 2,8 miljarder kronor och drygt 2 400 anställda. Ramirent, ett finskt bolag noterat på Helsingfors Börs, offentliggör härmed ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Altima. Altima är idag ett helägt dotterbolag till NCC AB ("NCC"). Ordinarie bolagsstämma i NCC har den 10 april 2003 beslutat att dela ut samtliga aktier i Altima till sina aktieägare samt att notera bolaget på Stockholmsbörsens O-lista med första handelsdag den 16 december 2003 1) . · Ramirent erbjuder 0,6054 nyemitterad aktie i Ramirent för varje aktie i Altima ("Erbjudandet"). Baserat på sista betalkurs för Ramirentaktien om 14,40 euro och en växelkurs EUR/SEK om 8,937 den 9 december 2003 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) motsvarar värdet av Erbjudandet 77,91 kronor (8,72 euro) per Altimaaktie och det totala antalet aktier i Altima värderas således till cirka 798 miljoner kronor (89,3 miljoner euro). · Samgåendet skapar ett av Europas största maskinuthyrningsföretag med marknadsledande ställning i Norden samt i flera länder i Östeuropa. · Samgåendet uppskattas möjliggöra synergier om minst 90 miljoner kronor (10 miljoner euro) årligen, med full effekt från och med 2005. Kostnaderna för att uppnå dessa synergier uppskattas till cirka 45 miljoner kronor (5 miljoner euro). · Styrelsen i Altima rekommenderar enhälligt Altimas blivande aktieägare att acceptera Erbjudandet, vilket framgår av separat pressmeddelande från styrelsen i Altima daterat den 10 december 2003. · Nordstjernan AB ("Nordstjernan") och L E Lundbergföretagen AB (publ) ("Lundbergs"), som efter utdelning av aktierna i Altima från NCC, sammanlagt kommer att representera 48,9 procent av kapital och röster i Altima, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. · Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Altimas blivande aktieägare att äga 48,4 procent av kapital och röster i den nya koncernen 2) . Altimas blivande huvudägare Nordstjernan kommer att äga 17,1 procent av kapital och röster och blir därmed största ägare i den nya koncernen. · Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 22 december 2003 till och med den 19 januari 2004. · Ramirent utreder för närvarande förutsättningarna för en sekundärnotering av Ramirentaktien på Stockholmsbörsens O-lista. Avsikten är att en sådan notering skall kunna ske under våren 2004. · Ramirent kommer genom Evli Bank Plc att tillhandahålla de aktieägare i Altima som accepterar Erbjudandet en förenklad försäljningsprocess, varigenom de nya Ramirentaktier som dessa aktieägare är berättigade till enligt Erbjudandet, dock högst 605 Ramirentaktier per aktieägare (motsvarande 1 000 Altimaaktier), säljs för aktieägarnas räkning. Presskonferens i Helsingfors äger rum den 10 december 2003 Plats: WTC Helsinki, Marski Hall, våning 3 Tid: 9.45 (lokal tid) Presskonferens i Stockholm äger rum den 10 december 2003 Plats: Nordstjernan AB, Stureplan 3, våning 5 Tid: 14.00 (lokal tid) Helsingfors, den 10 december 2003 Ramirent Oyj Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Raimo Taivalkoski, styrelsens ordförande, tel +358 9 4174 2200 eller +358 400 407 234 Erkki Norvio, VD och koncernchef, tel +358 9 4174 2824 eller +358 400 410 977 1) Enligt noteringsprospekt daterat den 21 november 2003. 2)Beräknat före utspädning. Motsvarande siffra efter full utspädning är 45,7 procent av kapital och röster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00010/wkr0001.doc Hela pressmeddelandet http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00010/wkr0002.pdf Hela pressmeddelandet

Dokument & länkar