Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

15 juni 2020 – 19:30 CET

View English Version

Idag har årsstämman 2020 hållits i Ranplan Group AB (publ)
("Bolaget" eller "Ranplan"). Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag
som presenterats i kallelsen till mötet som hållits tillgänglig på
bolagets hemsida ranplanwireless.com).


Årsstämman beslutade:
• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2019:

• att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att
ingen utdelning ska betalas för föregående verksamhetsår;

• att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret;

• att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter,
att omvälja Jie Zhang, Tomas Isaksson, Wendy Yang och Per
Lindberg, samt att välja in Jinxing Xue och Jon Ullmark som nya
styrelseledamöter, samt att välja Tomas Isaksson som styrelsens
ordförande;

• att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor och att omvälja
PwC till bolagets revisor;

• att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska
uppgå till minst 350 000 kronor och högst 750 000 kronor varav 350
000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till
var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön
från koncernen eller som inte avstår från arvode för arbete i styrelsen:

• att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;

• om principer för tillsättande av och instruktion avseende
valberedning;

• om långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter
innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner;

• om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, CEO
Tel: +46 79 340 7592
Email: per.lindberg@ranplanwireless.com 

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Tel: 46(0)8-528 00 399
Email: info@fnca.se
 

Om Ranplan
Group Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ranplan Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl 20.30 CET

Prenumerera

Dokument & länkar