KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RANPLAN GROUP AB

Ranplan Group AB (publ) offentliggör kallelse till extra bolagsstämma och föreslår – på uppdrag av aktieägare representerande mer än 70% av de utestående rösterna - Tomas Isaksson, som ny ordinarie styrelseledamot, och prof. Jie Zhang, som ny styrelseordförande. I samband med detta, förutsatt stämmans godkännande, avgår Lars-Inge Sjöqvist, ordinarie styrelseledamot, och Mats Andersson, styrelseordförande. På grund av tidsbrist har Alastair Williamson, nuvarande VD för Ranplan som tagit anställning som VD för Wyld Networks Ltd, som ingår inom koncernen Tern plc, den 1 september 2019, beslutat att avstå från att gå med i styrelsen.

Styrelsen för Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, (”Företaget”) offentliggör kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 14 augusti 2019, kl 16:30, på Eversheds-Sutherlands kontor i Stockholm; Strandvägen 1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om valet av Tomas Isaksson, bland annat tidigare VD för Europolitan AB, VD för Vodafone Nederländerna, som ny ordinarie styrelseledamot, och valet av professor Jie Zhang, grundare och nuvarande styrelseledamot i företaget, som ny styrelseordförande. Lars-Inge Sjöqvist, ordinarie styrelseledamot, och Mats Andersson, styrelseordförande, kommer till följd av dessa förslag och förutsatt stämmans godkännande, att lämna sina styrelseplatser. Eftersom den nuvarande verkställande direktören Alastair Williamson, på grund av tidsbrist har valt att avstå från att gå med i styrelsen, kommer antalet medlemmar i styrelsen - exklusive VD - att minska från fem till tre.

Aktieägarna i Ranplan Group AB, kallas härmed till en extra bolagsstämma onsdagen den 14 augusti 2019 klockan 16.30 på Eversheds-Sutherlands kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 8 augusti 2019; samt

(ii)    senast torsdagen den 8 augusti 2019 ha anmält sitt deltagande. Anmälan sker skriftligen genom e-post till joyce.wu@ranplanwireless.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 8 augusti 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.ranplanwireless.com. Fullmakten i original ska skickas till Ranplan Group AB, Lutzengatan 7, S-115 20 Stockholm, Sweden.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller flera justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om val av Tomas Isaksson till ny ordinarie medlem av styrelsen, samt Jie Zhang som styrelsens ordförande.
  7. Avslutande av stämman

Fotnot: Nya ordinarie medlemmar av styrelsen har rätt att erhålla samma ersättning, 300 000 kronor på årsbasis, som nuvarande medlemmar (med undantaget att de som är anställda som inte erhåller någon ersättning för deras medverkan i styrelsen).

Beskrivning: Thomas Isaksson

Tomas Isaksson bidrar med mer än 30 års erfarenhet från den internationella telekomindustrin. Han är f.d. VD och Ordförande för Vodafone Nederländerna; VD för Vodafone Amerika; President för Vodafone Global Platform (VGP); medlem av styrelsen för Verizon Wireless; VD för Europolitan Holdings AB; och f.d. VD för Ericsson Radio Systems Inc. Under de senaste 10 åren har Tomas varit verksam som styrelsemedlem, rådgivare och konsult till ledande befattningshavare inom företag som erbjuder produkter och tjänster till telekomsindustrin.

Beskrivning: Jie Zhang

Jie Zhang är grundare av och ansvarig för vetenskaplig forskning hos Ranplan Wireless. Han har även sedan 2011 varit Ordförande inom trådlösa system vid Department of Electronic and Electrical Engineering, vid University of Sheffield i Storbritannien. Tillsammans med sina studenter och kollegor har han stått för banbrytande utvecklingar av 'små celler' och 'heterogena nätverk' samt publicerat några av de mest betydelsefulla forskningsdokumenten och böckerna inom dessa nyskapande områdena, som brett används inom såväl universitetsvärlden som industrin. Prof. Zhang är en erkänd auktoritet inom sitt expertområde.

Majoritetsbeslut

Beslut enligt punkt 6 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare motsvarande en enkel majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av bolagsstämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm juli 2019

Ranplan Group AB (publ)

Styrelsen (å en majoritet av aktieägarnas vägnar)


För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. 
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.sese.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar