RANPLAN GROUP AB: HALVÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2018

KVARTAL 2: INTÄKTER UPP 159% UNDER ALLTMER STARK EFTERFRÅGAN

Perioden i sammanfattning

Andra kvartalet 2018

 • Intäkterna steg betydligt och uppgick till 5,0 Mkr (1,9)[1], med en tillväxt om 159% jämfört med kvartal 2 2017. 
 • Oderstocken den 30 juni 2018 uppgick till 6,3 Mkr (1,3). 
 • Transaktionskostnader förknippade med noteringen uppgick till 13,1 Mkr (jämfört med en uppskattning om 15 Mkr). 
 • EBITDA uppgick till -19,7 Mkr (-5,2), motsvarande en negativ EBITDA marginal. 
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -20,0 Mkr (-5,2). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,99 kr ( -0,46).  
 • Kassan i slutet av perioden uppgick till 55,6 Mkr. 

Första halvåret 2018

 • Intäkterna steg betydligt och uppgick till 11,6 Mkr (5,3), med en tillväxt om 119% jämfört med första halvåret 2017. 
 • Transaktionskostnader förknippade med noteringen uppgick till 13,1 Mkr. 
 • EBITDA uppgick till -21,8 Mkr (-9,8), motsvarande en negativ EBITDA marginal. 
 • Bortsett från transaktionskostnader förknippade med noteringen uppgick, EBITDA till -8,9 Mkr (-9,8), motsvarande en negativ EBITDA marginal. 
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -22,2 Mkr (-9,9). 
 • Resultat per aktie uppgick till -1,10 kr ( -0,46).  

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 •  Ranplan noterades för handel på NASDAQ First North den 28 juni 2018, vilket inbringade till kassan 62 Mkr före och 49 Mkr efter transaktionskostnader. Noteringen innebar att omkring 600 nya investerare fördes till Ranplan’s lista av aktieägare.
 •  Ranplan öppnar ett kontor i Dallas, USA, i syfte att stödja tillväxt av kunder i landet.  

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2018

 •  Ranplan erhöll 4,0 Mkr i kontanter för FoU skattelättnader från den brittiska regeringen för utvecklingsarbete utfört av bolaget under 2017. Ranplan har erhållit FoU skattelättnader under 6 år i rad. 

VDs kommentarer

Det andra kvartalet är vanligtvis svagare än det första på grund av kundernas investeringscykler. Detta till trots är vi väldigt nöjda med att meddela våra intäkter på 5,0 Mkr för den andra kvartalet 2018, för en tillväxt om 159% jämfört med det andra kvartalet 2017, vilket innebar en ansenlig acceleration från den tillväxttakt jämfört med motsvarande period föregående år på 96% för det första kvartalet 2018.  

Detta ledde till intäkter om 11,6 Mkr för det första halvåret 2018, jämfört med 5,3 Mkr för första halvåret 2017. Tillväxttakten om 119% understryker ledningens bedömning att Bolaget levererar i enlighet med sin affärsplan. I slutet av juni 2018 uppgick orderstocken till 6,3 Mkr, en uppgång från 1,3 Mkr ett år tidigare. Beställningar (’orders’) kan komma stötvis och leveranstiden (intäktsföring) tenderar att variera.

Intäktsökningen under det andra kvartalet härrörde huvudsakligen från USA, Europa och Kina. Orders bokfördes från sex nya kunder. Under det andra kvartalet 2018 erhöll Ranplan intäkter från 18 kunder.

Vi erhöll två nya avtal med China Mobile i Kina. Inom Europa vann vi nya kunder och erhöll affärer från existerande kunder utökade antalet Ranplan licenser som de önskar använda. I USA hälsade vi RadioOne välkommen som en nyckelkund, vilket meddelades den 11 juli 2018.

Vi har öppnat ett kontor i Dallas USA för att stödja våra kunder och möjliggöra våra tillväxtambitioner.Verizons nyligen kommunicerade godkännande har öppnat banan för försäljning av Ranplans produkter i USA. Vi söker nu medverkan med andra stora mobila operatörer i USA, såväl tekniskt som kommersiellt.

Huvuddelen av våra intäkter härrör från den mobila kommunikationsmarknaden; vi har emellertid också erhållit beställningar från Public Safety segmentet, vilket förstärker vår strategi att expandera vår affärsverksamhet. Denna kategori av kunder, bidragande till framtida tillväxt, ökar styrkan i vår optimism.

Under det andra kvartalet arbetade Ranplan aktivt med att marknadsföra sina produkt över hela världen. Bolaget hade en tämligen framskjuten närvaro i branschkonferenser såsom 5G Americas i USA, Small Cells World Summit och5G World Summit i Storbritannien, CommunicAsia i Singapore och Interop i Japan.

Att planera 5G nät är komplicerat och när 5G nu börjar närma sig utrullning med testnät under 2018 upplever vi utökad efterfrågan för våra produkter från såväl mobila operatörer som telekomutrustningsleverantörer. Vi är engagerade med stora telekomoperatörer I nyckelmarknader för tidig lansering av 5G i USA och Kina, understödda av våra lokala dotterbolag och via partners i Japan och Korea.

Inom ramen för våra produkter genomförde vi under det andra kvartalet 2018 en lyckosam lansering av Release 5.1, med ny funktionalitet som stödjer 5G nätplanering liksom förbättrad användbarhet av mjukvaran. Vi planerar vidare att lansera Release 5.2 under det tredje kvartalet 2018, vilket skall hantera mera avancerade 5G funktioner i takt med att standardiseringen blir fastställd.

Vi åtnjuter stark efterfrågan för våra produkter och tjänster från samtliga målinriktade kundsegment, något som motiverar oss att gå från ett ’start-up’ till ett ’scale-up’. Efter vår notering, vilken tillförde viktigt tillväxtkapital, sätter siktar Ranplan nu mot att expandera affärsverksamheten för att uppnå de långsiktiga målen som förmedlades i noteringsprospektet. Av detta skäl genomförs nu investeringar huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring, lokalt tekniskt stöd, och mjukvaruutveckling. Jag tackar våra hängivna medarbetare för deras insatser under det gångna kvartalet och fortsätter att se Ranplans framtid med tillförsikt.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Ranplan

Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropationssimulering. Företaget är i framkanten av forskning och utveckling för radiopropagering, femto / småcellsdesign, automatisk RAN-optimering och utplacering av komplexa flerstegsförenade stadsnät. För ytterligare information vänligen se www.ranplanwireless.com.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.


[1] Genomgående i rapporten hänvisar siffror inom parentes till motsvarande siffror för föregående år.

Prenumerera

Dokument & länkar