Ranplan Group AB har erhållit godkännande avseende notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm

Ranplan Group AB har erhållit godkännande avseende notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel är torsdagen den 28 juni 2018.

Inför noteringen har Ranplan genomfört en nyemission motsvarande 62 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas för försäljning och marknadsföring, men också för produktutveckling och för att stärka bolagets balansräkning.

Emissionen i korthet
Emitterat belopp: 62 000 005 kronor
Antal nyemitterade aktier: 6 019 418
Emissionskurs: 10,30 kronor per aktie
Kortnamn: RPLAN
ISIN: SE0011178201

Efter nyemissionen finns det 20 117 812 aktier i Ranplan Group AB.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB har varit juridiska rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Om Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Prenumerera

Dokument & länkar