Ranplan Group AB offentliggör utfall i nyemission inför listning på Nasdaq First North Stockholm

Anmälningsperioden avseende teckning av nya aktier i Ranplan Group AB (”Ranplan” eller ”Bolaget”) inför planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm avslutades den 8 juni 2018. Erbjudandet tecknades till 100 procent, varav garantikonsortiet, exklusive ingångna teckningsförbindelser, tecknade aktier motsvarande cirka 38 miljoner kronor. Ranplan tillförs därmed 62 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

Likviden kommer företrädesvis att användas till försäljning och marknadsföring men även till produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

– Det är glädjande att kunna hälsa drygt 600 nya aktieägare välkomna till Ranplan, däribland Per Lindberg, som blir en av Bolagets större aktieägare, samt ett antal medarbetare på Ranplan. Att våra medarbetare investerar i företaget demonstrerar deras långsiktiga tro på vår verksamhet samtidigt som de stärker mig i min övertygelse att vi är på rätt väg. Vi genomför den planerade listningen av Ranplan i syfte att stärka Bolagets position på marknaden och jag ser nu fram emot att ta Ranplan till nästa nivå i Bolagets utveckling, säger Alastair Williamson, VD för Ranplan.

Första dag för handel beräknas till den 28 juni 2018, förutsatt godkännande från Nasdaq First North Stockholm. Tecknare som tilldelats aktier kommer få besked om sin tilldelning i form av en skriftlig avräkningsnota som skickas ut inom de närmaste dagarna.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Ranplan att öka med 6 019 418 aktier från 14 098 394 aktier till 20 117 812 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 240 776,72 kr från 563 935,76 kr till 804 712,48 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 29,9 procent.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå AB är juridiska rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. FNCA Sweden AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser vid First North.

Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Prenumerera

Dokument & länkar