Styrelsen för Ranplan Group AB förlänger teckningstiden till den 8 juni 2018

Styrelsen för Ranplan Group AB ("Ranplan" eller "Bolaget") har beslutat att förlänga teckningstiden för nyemissionen inför noteringen på Nasdaq First North med en dag. Syftet med att förlänga teckningstiden är att ytterligare sprida ägandet och därmed främja handeln i Bolagets aktie. Sista dag för teckning är förlängd till och med den 8 juni 2018. Beräknad handelsdag och tidsschemat i övrigt är oförändrat med undantag för förlängning av teckningstiden.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

Ranplan i korthet och motiv till Erbjudandet
Ranplan är ett mjukvaruföretag verksamt inom planering, simulering och optimering av telekomnätverk. Idag sker 80 procent av all mobiltrafik i byggnader samtidigt som endast 2 procent av alla kommersiella byggnader har dedikerade trådlösa inomhusnätverk. Detta leder till bristfälliga uppkopplingar (vilka förväntas öka till följd av införandet av 5G) vilket i sin tur leder till missnöjda mobilanvändare. I syfte att lösa detta problem har Ranplan utvecklat en mjukvara i teknologins yttersta framkant genom vilken Ranplans kunder såväl sparar pengar som erhåller nöjdare slutkunder. Bolaget är idag ensamt om att erbjuda en mjukvara som kan planera inomhus- och utomhusmiljöer i samordning och samtidigt ge de mest exakta förutsägelsesmodellerna. Ranplan har därför en unik position inom sitt marknadssegment. 2018 har börjat starkt med nästan en fördubbling av intäkterna jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Bolaget har nyligen ingått avtal med bolag som Huawei, TEOCO och Ericsson samt har erhållit godkännande från Verizon om att låta Verizons underleverantörer använda Ranplans produkter. I syfte att kunna kapitalisera på Bolagets gynnsamma marknadsposition avser Ranplan nu anskaffa 62 miljoner SEK, varav hela beloppet är garanterat. Kapitalet kommer företrädesvis att användas till försäljning och marknadsföring men även till produktutveckling samt att stärka Bolagets balansräkning. Ranplan har valt First North i Stockholm huvudsakligen till följd av det starka teknikkunnandet och tillgången på kapital på den svenska marknaden, Nasdaqs globala varumärke, vilket har en stor betydelse vis-à-vis Ranplans kunder och samarbetspartners då en betydande del av Bolagets verksamhet förväntas bedrivas på den nordamerikanska och asiatiska kontinenten, samt förutsättningarna för god likviditet i aktien efter genomförd notering.

Erbjudandet i korthet

-        Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.

-        Erbjudandet omfattar högst 6 019 418 nya aktier vilka erbjuds av Bolaget.

-        Teckningsperioden pågår från och med den 24 maj 2018 till och med den 8 juni 2018.

-        Teckningskursen i Erbjudandet är 10,30 kr per aktie. Totalt uppgår Erbjudandet till 62 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 145 miljoner kronor före Erbjudandet.

-        Erbjudandet har garanterats i sin helhet (62 miljoner kronor) varav 16 procent (10 miljoner kronor) avser teckningsåtaganden och 84 procent (52 miljoner kronor) avser garantiåtaganden. Mer detaljerad information om åtagandena och de parter som har ingått sådana åtaganden presenteras i prospektet.

-        Beräknad första handelsdag är omkring den 28 juni 2018.

Erbjudandet är villkorat av att Bolaget uppfyller listningskraven på First North och att inga omständigheter uppstår under vilka Erbjudandet skulle anses olämpligt av Bolagets styrelse. Erbjudandet kan således avbrytas under sådana omständigheter.

Prospekt
Prospektet, med fullständiga villkor för Erbjudandet, finns på Ranplans hemsida (www.ranplanwirelsess.com), Hagberg & Aneborns hemsida (www.hagberganeborn.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital uppgår idag till 563 935,76 kronor fördelat på 14 098 394 aktier, vilket ger varje aktie ett kvotvärde om 0,04 kronor. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 240 776,72 kronor genom emission av 6 019 418 nya aktier motsvarande 42,70 procent av det totala antal aktier och röster i Bolaget före Erbjudandet och resulterandes i en utspädning om cirka 29,92 procent (beräknat som maximalt antal nya aktier och röster emitterade genom Erbjudandet dividerat med det maximala antalet aktier och röster efter Erbjudandet).

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå AB är juridiska rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut. FNCA Sweden AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser vid First North.

Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

För ytterligare information:

Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Prenumerera

Dokument & länkar