Valberedningen förslag inför bolagsstämman i juni 2020

Report this content

20 maj 2020

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (Jie Zhang), Wendy Yang, och Per Lindberg Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 11-14 i föreslagen dagordning inför bolagsstämman i Stockholm 15 juni 2020.

Punkt 11-13. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Jie Zhang (ordförande), Tomas Isaksson, Wendy Yang och Per Lindberg.

Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt minst 350 000 kronor och maximalt 750 000 kronor varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från koncernen eller som inte avstår ersättning för arbete i styrelsen.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Tomas Isaksson föreslås att väljas till styrelsens ordförande. Jon Ullmark, strategichef, och Jinxing Xue, större aktieägare, föreslås båda att inväljas i styrelsen.

Mer information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ranplanwireless.com. En kort bakgrundsbeskrivning av Jon Ullmark och Jinxing Xue förmedlas nedan.

Jon Ullmark anställdes som strategichef för Ranplan 1 september 2019. Dessförinnan var han verksam som vice VD och chef för region EMEA för Hoylu. Jon har tidigare innehaft ledande positioner vi Semcon (Area Manager), C Security Systems (VD) och Pilotfish Marine (tf VD).

Jinxing Xue är ordförande för Beijing 21st century Golden Star Education Technology Co. Ltd. Sedan 1993 har Jinxing varit engagerad inom forskning, utveckling och publisering av utbildningsböcker, och grundade Jilin Songliao Publishing Co., Ltd innan han startade sitt nuvarande bolag.

Revisionsbolaget PwC föreslås omväljas som revisor.

_______

Stockholm i maj 2020
Styrelsen

För ytterligare information:
Per Lindberg, tf VD
Tel: +46 (0) 79 340 7592

per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 14.00 CET.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina. 

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Prenumerera

Dokument & länkar