Kommuniké från Ratos årsstämma den 10 mars 2021

Report this content

Ratos årsstämma hölls den 10 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Eva Karlsson, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD). För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.com.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman valde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en utdelning om 0,95 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 12 mars 2021 och utbetalning beräknas ske den 17 mars 2021.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025 för VD, medlemmar av Ratos ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 800 000 konvertibler och en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 800 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 5 670 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta samtliga innehavda egna aktier, dels genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Baserat på ovan nämnda bemyndigade beslutade styrelsen, på konstituerande styrelsemöte som hölls efter stämman, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåta maximalt 695 500 av Ratos egna aktier senast före nästa årsstämma till bank i samband med utnyttjande av köpoptionerna i de två köpoptionsprogram för Ratosanställda som infördes på 2016 och 2017 års årsstämmor, varvid styrelsen eller den styrelsen inom sig utser bemyndigades att besluta om överlåtelsepris.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.ratos.com.

 

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande
08-700 17 00

Magnus Stephensen, Chefsjurist
08-700 17 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 14.00 CET.

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar