Kommuniké från Ratos årsstämma den 8 maj 2019

Report this content

Ratos årsstämma hölls den 8 maj 2019 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD) samt att nyvälja Eva Karlsson till ledamot. Annette Sadolin har avböjt omval. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman valde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade om en utdelning om 0,50 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 10 maj 2019 och utbetalning beräknas ske den 15 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024 för VD, CFO och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 500 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 500 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.ratos.se.

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98 

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar