Ratos: Ändring av antal aktier och röster

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med
              finansiella instrument.
Ratos har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission
av totalt 830 000 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat
i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Ratos har förändrats.

­­­Genom emissionen av preferensaktier ökar Ratos aktiekapital med 2 614 500
kronor och uppgår därefter till 1 023 658 322,40 kronor.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 970 896,
varav 84 637 060 A-aktier, 239 503 836 B-aktier och 830 000 preferensaktier.
Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B
respektive preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet
röster uppgår till 108 670 443,6. Antalet utestående stamaktier uppgår till
319 006 019 och antalet utestående preferensaktier till 830 000.


För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20


 Kommande informationstillfällen från Ratos:

 Delårsrapport januari - juni 2013      15 augusti 2013

 Delårsrapport januari - september 2013   8 november 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema
Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet
uppgår till ca 17 miljarder kronor.


Prenumerera

Dokument & länkar