Ratos: Delårsrapport januari-mars 2018

Pressmeddelande 3 maj 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 8.00 CET.

Januari-mars 2018

  • Koncernens nettoomsättning 4 911 Mkr (5 561)
  • Resultat före skatt -147 Mkr (-32)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 kr (-0,38)
  • Likvida medel i moderbolaget 2 174 Mkr (3 386)

Utveckling i bolagsportföljen, januari-mars 2018

  • Portföljens nettoomsättning 4 503 Mkr (4 635)
  • Portföljens EBITA -18 Mkr (102)
  • Portföljens operativa EBITA 13 Mkr (105)

Förvärv och avyttringar

  • Försäljning av Jøtul tecknades och slutfördes under första kvartalet, realisationsresultatet uppgår till cirka 26 Mkr

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 69 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 3 maj 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2018                                           3 maj 2018
Kapitalmarknadsdag 2018                            4 juni 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                    17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018         25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp uppdelad i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Prenumerera