Ratos: Delårsrapport januari-september 2002

Report this content
Viktiga händelser
Under perioden har tilläggsinvesteringar gjorts i Superfos och Arcorus motsvarande 239 Mkr. Exits har gjorts i Hilton Group, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel till ett sammanlagt försäljningsbelopp om ca 1 750 Mkr. Vidare har Industri Kapital genomfört tre börsnoteringar under perioden vilket har bidragit positivt till Ratos resultat. Under tredje kvartalet har fokus legat på utveckling av innehaven. Nya verkställande direktörer har utsetts i Atle Industri, DataVis, Dynal Biotech, Gadelius, Hilding Anders och Lindab.


I Telia Overseas utbetalades i juli till ägarna totalt 3 105 Mkr efter tidigare fattat beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital. För Ratos, med en ägarandel om cirka 9% av kapitalet, motsvarade utbetal­ningen 264 Mkr.


Fram till rapportdagen har totalt 283 686 st Ratos B-aktier återköpts. Ratos äger därmed 2,5% av totalt antal utestående aktier.


Omvärld och marknad
Under de första nio månaderna 2002 har den globala konjunkturen uppvisat en fortsatt dämpad utveckling, även om skillnaden mellan regioner och branscher är fortsatt stor. Sammantaget uppvisade Ratos innehav en tillfredsställande resultatutveckling. För de dotter- och intressebolag som Ratos innehade vid periodens slut ökade det sammanlagda EBITA-resultatet (resultatet före finansnetto, skatt och goodwillavskrivningar) med 14% jämfört med samma period 2001. Med hänsyn tagen till Ratos olika ägarandelar ökade EBITA-resultatet med 11%. Motsvarande förändringssiffror för EBT-resultatet (resultatet före skatt) är +34% respektive +39%.


Den positiva resultatutvecklingen har uppnåtts trots att många av innehaven arbetat i en tuff marknad. Detta är i flera av bolagen en effekt av att de omfattande åtgärdsprogram som initierats under 2001 och 2002 givit önskade resultat, även om full effekt av rationaliseringsåtgärderna inte uppnås förrän 2003 och, i något fall, 2004.

Den konjunktursyn som Ratos sedan ett drygt år tillbaka arbetat efter är:


  • de försvagningstendenser som i slutet av 2001 fanns i konjunkturen var av konjunkturell och inte strukturell art
  • huvudhypotesen var att den globala ekonomin 2002 skulle präglas av en måttlig uppgång - inte någon kraftfull återhämtning men heller ingen recession
  • redan en måttlig återhämtning borde ge positiva effekter på företagens resultat, då företagens omfattande rationaliseringsarbete lett till att marginaleffekterna på resultaten av även mindre uppgångar blir märkbar.


I sina huvuddrag har den allmänekonomiska utvecklingen under 2002 stämt väl med dessa arbets­hypoteser. Detta gäller inte minst för Ratos portfölj. Genom en kombination av kraftfulla insatser, främst avseende förändrings- och effektiviseringsprocesser, och ett visst mått av tur, i så motto att våra portföljbolag upplevt en relativt gynnsam konjunkturutveckling, har resultaten kunnat hållas uppe på tillfredsställande nivåer.


Generellt har utvecklingen inom Ratos segment varit betydligt mer stabil än den genomsnittliga börsutveck­lingen. Överlag kan sägas att den bild som präglar mångas syn på ekonomin idag är styrd av vad som händer inom vissa sektorer. Bortsett från vissa krisbranscher - främst IT/telekom, media/under­hållning och delar av finansbranschen - utvecklas stora och betydande sektorer av ekonomin relativt väl. För Ratos har detta inneburit att vårt segment inte drogs med i den kraftiga uppgången på tillgångspriser tidigare år, men att vi heller inte upplevt någon dramatisk nedgång därefter.


Ratos grundscenario för ekonomin den närmaste framtiden är en fortsatt dämpad uppgång. Samtidigt har risknivån ökat något, varför vi redan planerar för vilka ytterligare åtgärder vi behöver vidta i våra portföljbolag om utvecklingen blir sämre än nu förväntat.


Förvärvsmarknaden inom Ratos segment är fortsatt god och vi analyserar och förhandlar f n om ett flertal investeringsmöjligheter. På exitmarknaden har en viss tröghet under året successivt uppstått, även om läget i stort är fortsatt stabilt - så har exempelvis Ratos under året gjort fem exits (Esselte, Exceed, Hilton, Kronans Droghandel och Ratos del i Industri Kapitals exits) med sammantaget goda resultat.


För att underlätta en analys hänvisas till den utförliga tabellen på sid 18 där nyckeltal för Ratos samtliga innehav redovisas. På www.ratos.se finns en sammanfattning av resultat- och balansräkningar för Ratos onoterade intresse- och dotterbolag att tillgå i nedladdningsbara Excel-filer.


Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera