Ratos: Refinansiering av Haglöfs frigör 100 Mkr

Ratos har beslutat att genomföra en refinansiering av Haglöfs. Refinansieringen möjliggörs av de senaste årens goda utveckling.


Haglöfs, som till 100% ägs av Ratos, utvecklar, tillverkar och marknadsför kläder och utrustning för ett aktivt uteliv. Av bolagets försäljning går 72% på export utanför Sverige.


Under de senaste fem åren har bolagets försäljning ökat med ca 17% per år och beräknas för 2006 att uppgå till 412 Mkr (328 Mkr, exklusive avyttrad verksamhet).


- Haglöfs försäljning har ökat under en lång följd av år och intresset för bolagets produkter är stort, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vi bedömer att trenden mot ett ökat aktivt uteliv kommer att fortsätta och att Haglöfs därför har goda förutsättningar att även framöver växa både försäljnings- och resultatmässigt.


Haglöfs resultat (EBITA) 2005 var 30 Mkr och för de första nio månaderna 2006 27 Mkr (26). Efter refinansieringen uppgår Haglöfs nettoskuld till ca 130 Mkr.


För Ratos del innebär refinansieringen ingen resultatmässig effekt. Det koncernmässigt bokförda värdet av Haglöfs kommer däremot att justeras ned med ett belopp som motsvarar utskiftningen. Det bokförda värdet kommer därmed att uppgå till ca 70 Mkr (baserat på senast publicerade delårsrapport i Ratos).


För ytterligare information kontakta:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Mats Hedblom, VD Haglöfs, 070-528 70 07


Kommande informationstillfällen från Ratos:


Bokslutskommuniké 2006                   
22 februari 2007
Årsstämma
11 april 2007
Delårsrapport januari-mars
9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni  
21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september
9 november 2007
 
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Bluegarden, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Medifiq Healthcare, RH RBM, Superfos och Övriga innehav.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar