Ratos Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Stabil utveckling i en osäker omvärld · Förbättrade resultat i innehaven · Resultat före skatt 397 Mkr (1 898) · Hilton, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel avyttrade · Totalavkastning för Ratos-aktien +21% Viktiga händelser Under perioden har fyra exits genomförts till ett sammanlagt försäljningsbelopp om ca 1 750 Mkr. Hela innehavet i Hilton Group plc såldes under första kvartalet för 614 Mkr. Affären resulterade i en exitvinst om 50 Mkr. Den 7 juni avyttrade Ratos hela sitt innehav i Esselte till den amerikanska private equity-fonden J.W. Childs som två veckor tidigare hade lagt ett offentligt bud på hela Esselte. Köpeskillingen uppgick till 520 Mkr och affären resulterade i en exitvinst om 98 Mkr. Försäljningen av det helägda dotterbolaget Exceed till Wilson Logistics Group fullföljdes under perioden. Köpeskillingen uppgick till ca 160 Mkr vilket innebar att Ratos gjorde en exitvinst om ca 90 Mkr. Avyttringen av innehavet i Kronans Droghandel godkändes under perioden av berörda konkurrensmyndigheter. Köpare var finska Orion och köpeskillingen uppgick för Ratos del till 460 Mkr och påverkar periodens resultatet positivt med 54 Mkr med hänsyn tagen till Kronans Droghandels försäljning av den norska verksamheten. Under perioden genomförde Martinsson, Lindab och Superfos strategiskt viktiga tilläggsförvärv. I mars gjorde Ratos en tilläggsinvestering om 66 MDKK i Superfos i samband med förvärvet av Jotipac. I april gjordes en tilläggsinvestering i Arcorus om 159 Mkr vilket ökar Ratos ägarandel från 49% till 77%. Efter periodens slut har utbetalning skett till ägarna i Telia Overseas efter tidigare fattat beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital. För Ratos, med en ägarandel om cirka 9% av kapitalet, motsvarar utbetalningen 264 Mkr. Telia Overseas bokförda värde i Ratos-koncernen minskar därigenom till 64 Mkr. Utveckling i portföljen Under det första halvåret 2002 har den globala konjunkturen uppvisat en fortsatt dämpad utveckling, även om skillnaden mellan regioner och branscher fortsatt är stor. Likväl uppvisade Ratos innehav sammantaget en tillfredsställande resultatutveckling. Det sammanlagda EBITA- resultatet (resultatet före finansnetto, skatt och goodwillavskrivningar) för de dotter- och intressebolag som Ratos innehade vid periodens slut ökade med 13% jämfört med första halvåret 2001. Med hänsyn tagen till Ratos olika ägarandelar ökade EBITA- resultatet med 9%. Motsvarande förändringssiffror för EBT-resultatet (resultatet före skatt) är +30% respektive +32%. Den positiva resultatutvecklingen har uppnåtts trots att många av innehaven arbetat i en tuff marknad. Detta är i flera av bolagen delvis en effekt av att de omfattande åtgärdsprogram som sjösattes under 2001 nu börjar ge effekt, liksom att nya anpassningsprogram snabbt införts under året när försäljningsutvecklingen inte motsvarat den förväntade. Generellt kan utvecklingen för innehaven sammanfattas som stabil i en osäker omvärld. Fem innehav har överraskat positivt. Dynal Biotech har fortsatt sin kraftfulla expansion med bibehållet goda marginaler. Industri Kapital har genomfört börsnotering av tre bolag vilket lett till en positiv värdeutveckling. Hilding Anders har lyckats hålla resultatet uppe på en god nivå trots en kombination av delvis kraftigt vikande marknader, främst i Tyskland, negativa valutaeffekter och svåra störningar i en produktionsenhet p g a översvämning. I Superfos medför kombinationen av pågående åtgärdsprogram och en stark utveckling för nyförvärvade Jotipac en fortsatt positiv trend. Utskiftning av medel från Telia Overseas har, tillsammans med en god situation i kvarvarande portföljinnehav, lett till en utveckling som positivt avviker från telekombranschen generellt. I fyra innehav har utvecklingen varit sämre än väntat. Atle Industri visar ett fortsatt svagt resultat. Här pågår dock ett omfattande arbete både på Atle Industri- och portföljbolagsnivå för att hantera problemen och under det andra kvartalet nåddes ett positivt resultat på både EBITA- och EBT-nivå. I Gadelius har den nytillträdde VDn inlett ett omfattande arbete för att vända trenden med en vikande orderingång. DIAB har under första halvåret mött problem på båda sina huvudmarknader - fritidsbåtar i USA och vindkraftsindustrin - där dock en förbättring nu kan skönjas i orderböckerna. Ett kostnadsreduktionsprogram har initierats för att förbättra lönsamheten. I Intervect fortsätter effektiviseringsåtgärderna att ge resultat och bolaget kommer på helårsnivå att nå ett positivt och väsentligt bättre resultat än föregående år. Likväl var utvecklingen under det andra kvartalet en besvikelse och ytterligare åtgärdsprogram kommer nu att genomföras. För att underlätta en analys hänvisas till den utförliga tabellen på sid 18 där nyckeltal för Ratos samtliga innehav redovisas. På www.ratos.se finns en sammanfattning av resultat- och balansräkningar för Ratos onoterade intresse- och dotterbolagen att tillgå i nedladdningsbara Excel-filer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar