Medicinsk åldersbedömning: Förändrad bedömning för flickor

Report this content

Rättsmedicinalverket återupptar nu medicinska åldersbedömningar för flickor. Analys av det vetenskapliga underlaget visar att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad som har varit känt. Det gör att en bedömning av 18-årsåldern i vissa fall inte kan göras.

Utifrån en vetenskaplig studie om magnetkameraundersökning av knä framkom i höstas nya uppgifter om att en större andel flickor under 18 år har mogen knäled än vad som tidigare har varit känt. Rättsmedicinalverket har analyserat uppgifterna för att avgöra om graden av sannolikhet i utlåtandet för flickor överensstämmer med det vetenskapliga underlaget. Under tiden för analysen har flickor haft möjlighet att genomgå undersökningarna men Rättsmedicinalverket har inte gjort några bedömningar eller utlåtanden.
Flickor har generellt en något tidigare skelettmognad jämfört med pojkar. Därför har Rättsmedicinalverket tidigare uttalat sig med en lägre grad av sannolikhet när det gäller flickor än pojkar i de fall då knäleden varit mogen men visdomstanden omogen: ”Talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre”.
Utifrån det förändrade kunskapsläget kommer Rättsmedicinalverket fortsättningsvis i fall där knä bedöms som moget och tänder som omogna hos flickor, eller det omvända, att använda följande utlåtande: ”Resultatet tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen”.
I de fall där både knäled och visdomstand bedöms som omogna blir sannolikhetsbedömningen starkare, från ”Talar möjligen för att den undersökta är under 18 år” till ”Talar för att den undersökta är under 18 år”.
Rättsmedicinalverket gör inga nya bedömningar av de utlåtanden för flickor som gjordes under 2017 och skickades till Migrationsverket. I ärenden där Migrationsverket bedömer att det behövs, finns möjlighet att begära kompletterande yttranden på redan utfärdade utlåtanden från Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverkets analys föranleder inga förändringar när det gäller utlåtanden för pojkar.
 

För frågor, kontakta pressansvariga:

Helena Norman, kommunikationschef: 070-183 67 24.
John Henzlert, kommunikatör: 070-188 79 01.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.