Delårsrapport januari – juni 2012

Stark tillväxt i kvartalet

  • Omsättningen för andra kvartalet ökade med 25 procent till 202,0 (162,0) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för andra kvartalet blev 17,2 (18,9) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet blev 0,49 (0,51) kr
  • Omsättningen för januari-juni ökade med 18 procent till 358,9 (303,8) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för första halvåret blev 5,5 (16,4) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för första halvåret blev 0,23 (0,47) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret blev 41,1 (57,9) Mkr


VD-kommentar: 

Stark tillväxt och investeringar för framtiden

ReadSoft fortsätter att växa och levererar en ökad tillväxt på en marknad som präglas av blandade signaler på grund av den volatila makroekonomiska situationen i världen. Vår totala omsättning växte, jämfört med föregående år, med 25 procent för det andra kvartalet, varav 13 procent var organisk. Tillväxten under årets sex första månader slutade på 18 procent varav 9 procent var organisk. ReadSofts tillväxt fortsatte även geografiskt i och med uppstarten av ett nytt dotterbolag i Johannesburg, Sydafrika, vilket är i linje med våra strategier att etablera egna verksamheter på viktiga marknader för oss och våra kunder. I och med denna etablering har ReadSoft nu egen verksamhet i 17 länder på sex kontinenter.

Under kvartalet lanserade vi en ny organisation och tillsatte nya medlemmar i koncernledningen. Denna förändring är något som vi har arbetat med under en längre tid för att skapa en mer effektiv, snabbfotad och processorienterad organisation. Förändringen innebar bland annat att vi nu grupperar våra 17 dotterbolag i fyra geografiska regioner och att våra 5 utvecklingslabb konsolideras i 2 större labb.

Vår starka tillväxt tar oss tillbaka till svarta siffror vad avser vårt EBITDA-resultat både för kvartalet och för halvåret. Vi är fortfarande inte där vi vill vara resultatmässigt, men vi anser att de investeringar vi bland annat gör i samband med förvärvet av foxray och i nya produktgenerationer bäddar för en långsiktigt god resultatutveckling. Vi har fortsatt att arbeta intensivt med integrationen av foxray och denna är nu i huvudsak genomförd. Under det andra kvartalet gjorde vi den enskilt största affären i ReadSofts historia med Debeka, Tysklands största privata hälso- och sjukvårdsförsäkringsbolag, värd 17,3 Mkr. Detta visar att vi är på rätt väg och har en stor slagkraft i vårt gemensamma och utökade erbjudande tillsammans med foxray. Vidare är vi nöjda med det faktum att våra investeringar i nya produktområden utvecklas positivt. ReadSoft Online, vår molnbaserade datafångstlösning, fortsätter att lanseras på våra olika marknader och vi har under kvartalet erhållit ett flertal affärer på dessa marknader. 

Under andra kvartalet är det våra mogna marknader såsom Sverige, Norge, Tyskland, UK, Frankrike och USA som visar vägen med goda tillväxtsiffror. Vi fortsätter även att generera ett positivt kassaflöde i vår löpande verksamhet.

Vi ser fortsatt positivt på det nuvarande marknadsläget och vi är optimistiska inför våra möjligheter att ha en fortsatt god utveckling.”

Per Åkerberg
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad PDF.


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport för januari-juni 2012

Onsdagen den 18 juli 2012 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                onsdagen den 18 juli 2012, kl 09.00
Ring in på:                  +46 (0)8 506 857 58 alt. +44 (0) 207 108 6303


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-18 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.