Kommuniké från ReadSoft AB:s årsstämma 2012I sitt stämmoanförande konstaterade ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg att 2011 var ReadSofts resultatmässigt starkaste år någonsin. I lokala valutor växte ReadSofts omsättning med 13% trots att 2011 var ett turbulent år med makroekonomisk instabilitet och kriser. Licensförsäljningen förbättrades markant och växte med 19% under 2011. EBITDA-resultatet fortsatte också att öka och var 32% bättre än 2010. Resultatet före och efter skatt var dessutom signifikant bättre jämfört med föregående år. Därtill genererade ReadSofts löpande verksamhet ett rekordstarkt kassaflöde som ökade med 73% jämfört med 2010. De flesta av ReadSofts dotterbolag bidrog positivt till koncernens resultat och på produktsidan lanserades generation 7 av ReadSofts produkter. Bolaget ska satsa på dess tillväxtområden såsom ReadSoft Online som är bolagets molnbaserade lösning och på workflowprodukten för Oracle. Sammantaget har detta gjort att ReadSoft står väl förberett för fortsatt tillväxt.

Per Åkerberg redogjorde även för det första kvartalet 2012 och beskrev ett blandat resultat från årets tre första månader. Han konstaterade att omsättningstillväxten är bra och att den ökade med 11% jämfört med samma period föregående år. ReadSoft har under kvartalet förvärvat det tyska bolaget foxray AG som är en teknologiledande leverantör av plattformar och lösningar för automatisering av affärsprocesser. Han konstaterade vidare att ett antal affärer skjutits fram i tiden och detta påverkat licensintäkterna och EBITDA-resultatet under kvartalet. Integrationen av foxray har varit ett intensivt projekt och att ReadSoft i samband med denna process tagit en del integrationskostnader vilket också belastat resultatet under kvartalet. De affärer som förskjutits är inte förlorade affärer till konkurrenter utan företrädesvis förhandlingar som dragit ut på tiden. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt.


Vid dagens årsstämma fattades bland andra följande beslut:


Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Göran E Larsson (ordf), Jan Andersson, Lars Appelstål, Lennart Pihl, Anna Söderblom, Håkan Valberg och Peter Gille omvaldes för en ny period. 

Val av revisor
Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Utdelning
Årsstämman beslöt om utdelning med 0,50 kr per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2012. 

Valberedning
Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att inför årsstämman 2013 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av valberedning.
Styrelsens ordförande skall bereda minst fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2012 att utse varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.


Konvertibelprogram
Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär att ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft koncernen kommer att erbjudas möjlighet att teckna konvertibler i ReadSoft AB. Programmet omfattar som mest 350 000 konvertibler där en konvertibel ger rätt för innehavaren att konvertera till en aktie av serie B i bolaget. Konvertering kan ske fr.o.m. den 15 juni 2015 t.o.m. den 27 november 2015. Konverteringskursen kommer att motsvara 125 procent av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie under mätperioden 27 april till 7 maj 2012. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med 35 000 kronor vilket innebär en utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2013, besluta om nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-26 kl 16:45.För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                        
Lars Hörberg, Bolagsjurist
Tel: 042 - 490 21 26 alt. 0708 - 37 66 53
E-mail: lars.hoerberg@readsoft.com 
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar