ReadSofts delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

ReadSofts delårsrapport januari-juni 2002 * Omsättningen för första halvåret uppgick till 137,6 (144,9) Mkr * Resultatet efter finansnetto för första halvåret blev -17,2 (- 39,0) Mkr * Omsättningen för andra kvartalet blev 74,8 (85,5) Mkr * Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet blev -6,9 (- 17,3) Mkr * Likvida medel uppgick till 51,4 (62,5) Mkr, inklusive outnyttjad checkkredit * ReadSoft sålde system till bl a Porsche, Monoprix, Computer Sciences Corporation samt Unycop VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2002 Under årets andra kvartal investerade en rad namnkunniga företag i ReadSofts produkter, både vad gäller FORMS och INVOICES. Bland de mer prestigefyllda INVOICES-användarna återfinns numera den tyska sportvagnstillverkaren Porsche. Porsche har kopplat ihop INVOICES med sitt affärssystem från SAP, vilket automatiserar det tidskrävande arbetet med att hantera hundratusentals fakturor årligen på huvudkontoret i Stuttgart. Ordern är värd ca 1,5 Mkr för ReadSoft. Under perioden gjorde ReadSoft Frankrike sin hittills största INVOICES- affär när varuhuskedjan Monoprix beslutade sig för produkten. Monoprix valde ReadSofts teknologi för att hantera över en miljon fakturor årligen och ordervärdet uppgår till drygt 4 Mkr. På ReadSofts lista över INVOICES-kunder återfinns nu även amerikanska Computer Sciences Corporation samt Spaniens största läkemedelsdistributör Unycop, som under kvartalet investerade i teknologin. Under kvartalet gjordes ett antal betydande FORMS affärer. Det tyska vägverket valde programvaran för att processa statistikformulär, vilket är ännu ett kvitto på produktens konkurrenskraft. Ordervärdet uppgår till 2 Mkr. Efter en rad av folkräkningsprojekt under våren har ReadSoft också fått förtroendet att underlätta den pågående folkräkningen i Bangladesh. Tillsammans med den lokala partnern Graphics Information Systems i Dhaka levererar ReadSoft system som sammanställer statistik om landets ca 131 miljoner invånare. Under perioden fick även ReadSoft en ny styrelseledamot. Vid den ordinarie bolagsstämman i april valdes Gündor Rentsch av stämman till ledamot efter att Henrik Westfeldt lämnat styrelsen. OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET 2002 Andra kvartalets omsättning uppgick till 74,8 (85,5) Mkr. Resultatet efter finansnetto för kvartalet blev -6,9 (-17,3) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på -9,3 (-20,2) procent. Kvartalets resultat har påverkats av negativa valutakursdifferenser med -2,6 (0) Mkr. Bolagets försäljning på den skandinaviska marknaden var 21,0 (19,1) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2001. På de övriga europeiska marknaderna uppgick försäljningen till 37,1 (44,4) Mkr och i USA och övriga världen 16,7 (22,0) Mkr. Licensintäkterna, som utgör avgifter för rätten att använda vår programvara, uppgick under andra kvartalet till 30,5 (40,4) Mkr, vilket utgör 41 (47) procent av de totala intäkterna. Av kvartalets licensintäkter svarade FORMS för 61 (74) procent och INVOICES för 39 (26) procent. Serviceintäkterna är årligen återkommande intäkter från serviceavtal och uppgick till 17,9 (16,0) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för utbildning och kundspecifik utveckling om 14,6 (9,0) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick under kvartalet till 8,0 (16,9) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 3,8 (3,2) Mkr. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET 2002 Omsättning under första halvåret var 137,6 (144,9) Mkr och resultatet efter finansnetto -17,2 (-39,0) Mkr, vilket innebär en vinstmarginal på -12,5 (-26,9) procent. Halvårets resultat har påverkats av negativa valutakursdifferenser med -2,5 (0,8) Mkr. Försäljningen på den skandinaviska marknaden var 39,6 (35,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med första halvåret 2001. På de övriga europeiska marknaderna uppgick försäljningen till 66,5 (74,8) Mkr och i USA och övriga världen 31,5 (35,1) Mkr. Licensintäkterna under första halvåret uppgick till 55,8 (66,8) Mkr, vilket utgör 41 (46) procent av de totala intäkterna. Av dessa licensintäkter svarade FORMS för 65 (77) procent och INVOICES för 35 (23) procent. Serviceintäkterna för perioden uppgick till 34,9 (30,0) Mkr. Intäkterna för utbildning och kundspecifik utveckling var 22,8 (17,9) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen scannrar) uppgick till 18,8 (22,8) Mkr. Övriga intäkter var 5,3 (7,4) Mkr. PERSONALUTVECKLING Antalet anställda 30 juni 2002 var 284 (319) personer, vilket innebär en minskning med 20 procent jämfört med situationen före genomfört besparingsprogram. INVESTERINGAR Första halvårets investeringar uppgick till 1,5 (8,6) Mkr och utgjordes av anskaffning av dator-, kontors- och mässutrustning. Investeringarna under andra kvartalet uppgick till 0,8 (6,0) Mkr. Av första halvårets produktutvecklingskostnader har 5,5 (0) Mkr aktiverats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 15. Under andra kvartalet uppgick aktiveringen till 2,9 (0) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick per 30 juni till 51,4 (62,5) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 35,2 (21,0) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni till 47,5 (51,8) procent. Vid årets ingång var soliditeten 47,3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och blev -7,2 (-41,6) Mkr. AKTIEÄGARINFORMATION Antalet aktieägare vid periodens slut var 6 961 (7 114). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska institutioner 46 (47) procent, bolagets grundare 29 (30) procent och övriga, inklusive personal, 25 (23) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 83 (80) procent och utländska aktieägare 17 (20) procent av det totala aktiekapitalet. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning för halvåret, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 44,9 (48,1) Mkr. Resultat efter finansiella poster var -9,7 (-19,5) Mkr. Investeringar i moderbolaget har gjorts med 0,2 (5,1) Mkr. Vid periodens utgång uppgick likviditeten till 24,7 (26,2) Mkr, inklusive befintlig checkkredit på 30,0 (15,0) Mkr. Det egna kapitalet var 94,4 (140,5) Mkr, vilket ger en soliditet om 79,3 (83,5) procent. PRODUKTER Produktkonceptet e-capture erbjuder en totallösning för automatiserad datafångst. Med e-capture avses den teknologi där information från papper, fax, webb, e-mail, och andra media automatiskt fångas, tolkas och presenteras som enhetlig information avsedd för en kunds mottagande datasystem. ReadSofts produkter FORMS och INVOICES underlättar i allt högre utsträckning datafångsten på företag och myndigheter över hela världen. Programvarorna ger kunderna möjligheter att minska kostnaderna och automatisera sin datafångst oavsett om informationen finns på ett pappersdokument eller ett elektroniskt dokument. Med ReadSofts lösningar kan kunderna bygga upp ett enhetligt system med ett gemensamt regelverk för hur informationen skall fångas och hanteras. FRAMTID Omsättningsutvecklingen under första halvåret blev något sämre än förväntat. På kostnadssidan har utvecklingen varit i linje med förväntningarna och även likviditeten har utvecklats enligt plan. Marknaden är fortsatt svag. Andra halvåret är normalt betydligt starkare än första och vi förväntar oss att öka vår försäljning betydligt, framförallt i fjärde kvartalet som normalt står för mer än en tredjedel av våra årsintäkter. Målsättningen för 2002 är, som tidigare angivits, att skapa lönsamhet för helåret. På den kostnadsnivå som etablerats finns det förutsättningar för detta, men osäkerhet kvarstår mot bakgrund av den svårbedömda marknads-utvecklingen. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLE * Delårsrapport för perioden januari - september presenteras 25 oktober 2002 För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 66 70. Besök dessutom gärna www.readsoft.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar