Vattenfall utökar samarbetet med ReadSoft via en order värd 5 MSEK

ReadSoft Sverige har fått en order värd 5 MSEK från Vattenfall AB. I och med affären utökar Vattenfall sitt samarbete med ReadSoft och tar nästa steg för att automatisera sin fakturahantering med hjälp av ReadSofts SAP®-certifierade lösning. Avtalet undertecknades i det fjärde kvartalet 2012.

Vattenfall ersätter en regional organisation med en vertikal där de olika enheterna inom koncernen kommer att arbeta över landsgränserna. I samband med förändringen har en översyn av administrativa processer och system skett. Vattenfall som tidigare haft olika system i olika länder för att hantera fakturor elektroniskt kommer framöver att hantera alla fakturor i ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning som är helt integrerad i SAP. Genom organisationsförändringen och konsolideringen av de olika systemen kommer processen att harmoniseras och bolaget uppnår en högre grad av automatisering med sänkta kostnader som följd.

- Jag är stolt över att ReadSoft kan erbjuda den lösning som bäst tillfredsställer vår kunds behov av harmonisering. Vi har en stark lokal förankring på de marknader där Vattenfall agerar och vi är specialister inom automatisk fakturahantering sedan 15 år tillbaka. Men det är inte bara vår kunskap och våra lösningars kvalitet som varit avgörande faktorer i valet, utan även möjligheten för Vattenfall att utbyta erfarenheter med andra kunder, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft AB. 

Vattenfalls mål med investeringen är att automatisera processen så långt det är möjligt. Med underlag från inköpstillfället och avancerat systemstöd från ReadSoft, vars lösningar är helt integrerade i affärssystemet SAP, kan processen automatiseras till fullo. En ökad andel e-fakturor minimerar också manuellt arbete och ligger i linje med företagets miljöpolicy. 

- Vi är oerhört glada att Vattenfall ger oss ett utökat förtroende inom en för dem så viktig process. Det är ett av de bästa bevisen på att våra lösningar tillfredsställer de behov som finns på marknaden, säger Charlotte Darth, VD för ReadSoft Sverige AB. 


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-11-29 kl 10:00.


För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                         
Johan Holmqvist, Informationschef       
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-post: johan.holmqvist@readsoft.com  

ReadSoft Sverige AB 
Charlotte Darth, VD ReadSoft Sverige AB
Tel: 0733 37 86 04
E-post: charlotte.darth@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar