Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 4 460 314 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom detta tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Sjukvården botar idag fler sjukdomar än någonsin, men ett medicinskt område har ännu inte nått samma utveckling: hjärtsvikt dödar fortsatt lika många människor varje år som alla cancersjukdomar tillsammans. Realhearts artificiella hjärta syftar till att rädda deras liv. Med denna kapitaliseringsrunda kommer vi allt närmare vår vision: att ingen människa ska behöva dö i hjärtsvikt.”

Azad Najar, VD Realheart

 

Motiv för Företrädesemissionen

Målsättningen är att kunna lansera den mest avancerade hjärtpumpen på marknaden. De senaste tillagda egenskaperna och tekniska lösningarna gör Realheart TAH till en helt unik lösning vilket ger den många fördelar gentemot konkurrenterna.

För att få slutgiltigt certifikat för en högriskprodukt (klass 3: medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk i människa krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Kommande utvecklingssteg innebär vidareutveckling av en konceptversion vars design sedan kommer frysas och användas i de kliniska studierna på människa. Innan dess sker långtidsförsök på djur. Vidare planeras hållbarhetstester, blodtester och flödesstudier för att bekräfta hållbarhet och prestanda.

Bolaget arbetar även vidare med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Bolagets kortsiktiga strategiska mål är att uppnå de milstolpar som planeras att finansieras med medel från denna kapitalisering. Dessa inkluderar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 446 031,40 SEK till 2 230 157,10 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 460 314 aktier till 22 301 571 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Realheart utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020.

 • Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2020.
 • Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. 
 • Teckningstid: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
 • Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 29,6 % baserat på volymviktad genomsnittskurs de senaste 20 handelsdagarna. Courtage utgår ej. 
 • Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,3 MSEK motsvarande cirka 9 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Samt garantiåtaganden om cirka 19 MSEK motsvarande cirka 73 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 28 maj 2020: Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 29 maj 2020: Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 1 juni 2020: Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 2 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter 
 • 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod 
 • 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTA 
 • 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum beräknas offentliggöras omkring den 2 juni 2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts informationsmemorandum som tillsammans med teaser och anmälningssedel publiceras på Bolagets och Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.skillscorp.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 8.45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Prenumerera

Dokument & länkar