Realheart under Coronakrisen – uppdatering om bolagets planer.

Report this content

Covid-19 har överraskat världen och utsatt den för stora risker och prövningar. Pandemin påverkar nästan allt i samhället, så även små och stora företag. Också Realheart påverkas, inte minst av reserestriktionerna, men i mindre utsträckning då företaget kunnat omprioritera sina aktiviteter.

Designjusteringar av Realheart TAH och arbetet med version 12 – den version som skall testas på människa - fortsätter utan att påverkas av krisen. Inga resor behövs för att genomföra det, då konstruktionsarbete och labbtester kan utföras i Västerås. För att skydda medarbetare och undvika smittspridning har bolaget anpassat verksamheten och vidtagit de åtgärder som rekommenderas av myndigheterna.

Fram till årsskiftet 2019/2020 genomfördes den senaste serien av djurtester med tillfredställande resultat. Målen att säkerställa det artificiella hjärtats funktion, testa den automatiska styrningen och utarbeta protokollet för framtida långa överlevnadstester på får uppnåddes. Tack vare de framgångsrika djurtesterna kan nu fokus läggas på arbetet med version 12.Verksamheten med produktframtagningen påverkas således inte, även om vi i nuläget inte har tillgång till djurlabbet på grund av reseförbudet.

Blodtester, flödesdynamiska studier (CFD- studier) och magnetkameraforskning har behövt bromsas en del som ett resultat av de rådande reserestriktionerna. Den forskningen bedrivs på en reducerad nivå under kristiden. Utöver detta deltar Realheart regelbundet i olika kongresser för redovisning av studieresultat vilket är en del av marknadsföring av produkten internationellt. Aktiviteter som inte kräver resande såsom framställning av vetenskapliga publikationer kommer att utökas. Deltagande vid internationella kongresser är däremot idag omöjligt att genomföra.

”På grund av omprioriteringar under den rådande Coronakrisen har kostnaderna kunnat minskas. Detta ger oss utrymme att överbrygga pandemin med god marginal även om den fortsätter till i höst. Aktiviteter som handlar om produktutveckling kommer drivas vidare utan fördröjning och kan till och med utökas. Vi bevakar situationen med pandemin dagligen och kommer inte tveka att vidta ytterligare åtgärder som vi anser gynnar bolaget, om vi får en indikation på att krisen blir långvarig”. Säger Azad Najar VD och grundare.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Prenumerera

Dokument & länkar