Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2002 Sammanslagningen av Columna och Realia har genomförts ! · Rörelseresultatet proforma för helåret blev 308 Mkr (295). · Årets resultat efter skatt uppgick till 110,7 Mkr (-5,8) motsvarande 6,39 kr per aktie (-0,59) huvudsakligen beroende på värdet av bolagets underskottsavdrag. · Synligt eget kapital per aktie uppgick till 51,67 kr. · Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kr per aktie (0). VERKSAMHET Realia AB är ett fastighetsbolag med koncentration till Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Bolaget äger vidare sju fastigheter i utlandet, sex i Belgien och en i Holland. Fastighetsbeståndet uppgår totalt till cirka 1,2 miljon kvadratmeter och utgörs till 52 procent av kommersiella lokaler och till 48 procent av bostäder. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 103 anställda. KONCERNEN - PROFORMA RESULTATRÄKNING JANUARI - DECEMBER 2002 Från och med den 19 juni 2002 är Realia Fastighets AB (tidigare Realia AB) ett dotterbolag till Realia AB (tidigare Columna Fastigheter AB). För att ge en bild av de sammanslagna bolagen redovisas nedan verksamheten proforma som om sammanslagningen hade skett från årets början med jämförelsesiffror för föregående år. Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster har tagits bort för att öka jämförbarheten mellan åren. Hyresintäkter Jämfört med samma period föregående år ökade hyresintäkterna under året med 2,6 procent från 802,3 Mkr till 823,1 Mkr. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter för jämförbart bestånd, 31,4 Mkr, och av förändringar i fastighetsbeståndet som minskade hyresintäkterna med 10,6 Mkr. Hyresvärdet ökade med 1,7 procent för det jämförbara beståndet. Vakansgraden räknat i hyresvärde minskade till 7,9 procent (9,8). Kostnaden för vakanser minskade därmed med 16,5 Mkr varav 12,5 Mkr avser ett jämförbart bestånd. Driftöverskott De direkta fastighetskostnaderna ökade med 21,7 Mkr till 411,0 Mkr (389,3). För jämförbart fastighetsbestånd ökade kostnaderna med 32,4 Mkr vilket förklaras av högre el-, värme- och underhållskostnader samt en engångspost som påverkade de direkta fastighetskostnaderna positivt med 7,7 Mkr föregående år. För jämförbart fastighetsbestånd minskade driftöverskottet med 1,0 Mkr. Effekter av att fastigheter förvärvades och avyttrades förbättrade driftöverskottet med 0,1 Mkr jämfört med samma period föregående år, vilket medförde att driftöverskottet totalt sett minskade med 0,9 Mkr till 412,1 Mkr (413,0). Rörelseresultat Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 308,1 Mkr (295,1). De centrala administrationskostnaderna minskade till 48,9 Mkr (66,1), huvudsakligen till följd av minskade kostnader i Realia AB (f d Columna Fastigheter AB) och samordningsvinster vid sammanslagningen av verksamheterna. Resultat före jämförelsestörande poster Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 66,9 Mkr (53,4). Räntekostnaderna sjönk till 249,7 Mkr (264,8) till följd av en minskad genomsnittlig låneskuld. Resultatet före jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet enligt proformaredovisningen minskade till 4,6 Mkr (16,8). De ökade driftkostnaderna förklaras av högre värmekostnader till följd av ett kallare kvartal än normalt samt engångshändelser under år 2001 med bland annat en retroaktiv fastighetsskattesänkning som förbättrade resultatet sista kvartalet. Stockholm den 17 februari 2003 Realia AB (publ) Styrelsen FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Sven-Ane Friberg, verkställande direktör 08-441 12 01 eller Erik Turai, ekonomichef 08-441 12 05. KOMMANDE INFORMATION Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2002 april 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls 24 april 2003 Delårsrapport per den 31 mars 2003 15 maj 2003 Delårsrapport per den 30 juni 2003 28 augusti 2003 Delårsrapport per den 30 september 2003 13 november 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00790/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00790/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar