Årsredovisning 2018 och revisorns anmärkning i revisionsberättelsen

Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget", avger här, av styrelsen antagen årsredovisning för 2018 och informerar därutöver om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen.

Anmärkning i Revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen till den ordinarie Bolagsstämman i Recyctec Holding AB lämnar revisorn en anmärkning om att det vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har förelegat brister i redovisningen av, samt betalningen av mervärdesskatt, källskatt och arbetsgivaruppgifter.

Bolagets kommentarer

Orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och åtgärdade i samband med arbetet för att förbättra redovisnings och ekonomistyrningsrutinerna för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                         Tel: +47 926 060 75

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.