Kallelse till årsstämma i Recyctec Holding Ab (Publ)

Report this content

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och

-  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 20 april 2018, under adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, med angivande av ”årsstämma”, per telefon 010-33 00 288, via e‑post till info@recyctec.se eller på Bolagets webbplats www.recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 37 406 667 registrerade aktier, varav 600 000 A-aktier och 36 806 667 B-aktier (motsvarande totalt 42 806 667 röster).

Förslag till dagordning

1.         Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Godkännande av dagordning.

4.         Val av en eller två justeringsmän.

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Verkställande direktörens anförande.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.         Beslut

          a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

          b)      om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

          c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.      Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

12.      Beslut om antagande av ny bolagsordning.

13.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt val av styrelse (punkterna 9-11)

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något fullständigt förslag från Bolagets större aktieägare avseende punkterna 9-11. Så snart Bolaget erhåller sådant förslag kommer det att offentliggöras på Bolagets respektive AktieTorgets webbplats.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

För att möjliggöra emissioner enligt punkt 13 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4      Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 503 000 kronor och högst 2 012 000 kronor.

§ 5      Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 060 000 och högst 40 240 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4      Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5      Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibelt lån som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier/konvertibler som motsvarar ett belopp om högst 15 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner är villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 12 ovan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund samt på bolagets webbplats senast från och med den 5 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

________________________________

Lund mars 2018

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar