Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB

Report this content

Recyctec Holding AB (publ) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma. Årstämman hölls hos BDO:s kontor i Jönköping. Årsstämman beslutade att utöka styrelsen med en ledamot, samt i övriga ärenden i enlighet med framlagda förslag. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens ordförande Andreas Cederborg förklarade bolagstämman öppnad.

Andreas Cederborg valdes till stämmans Ordförande. 

Upprop genomfördes och röstlängd kontrollerades och justerades av närvarande direktregistrerade aktieägare.

Antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Röstlängden bilades till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma. Gästlistan bilades till stämmohandlingarna.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

Styrelsens ordförande Andreas Cederborg höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, samt en uppdatering fram till dags dato.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Redogjorde bolagets huvudrevisor, närvarande genom auktoriserande revisorn Jonas T Bernersson för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

a)            att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen for räkenskapsåret 2019;

b)            att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpandet rakning balansera förlusten om – 41 585 502 kronor i ny räkning; samt

c)            att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Det noterades till stämmoprotokollet att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt på stämman av större aktieägare i bolaget att utse fem [5] styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill årsstämman 2020 ska utgå med tvåhundratusen kronor [200 000] kronor till styrelsens ordförande samt åttiotusen kronor [80 000] kronor till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter, samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Robert Wahren, Andreas Cederborg, Lars Erik Hilsen och Alexander Lersbryggen, samt att utöka styrelsen med Ragnhild Skjævestad.

Det beslutades att utse Andreas Cederborg till ny styrelseordförande till dess att han tillträder som VD 1/10-2020. Styrelsens sammansättning därefter kommer att hanteras separat.

Beslut om antagande av ny bolagsordning och omvänd split

Stämman beslutade om att anta styrelses lämnade förslag. Stämman beslutade att i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om omvänd split av aktier och besluta om sammanhängande ändring och anpassning av bolagsordningen. 

  1. Omvänd split av aktier

Stämman beslutade om en omvänd split av aktier 100:1, innebärande att 100 (hundra) aktier slås samman till 1 (en) aktie.

  1. Ändring av bolagsordningen

Vidare beslutade stämman om följande ändringar i bolagsordningen.

§ 4 Aktiekapital, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 800 000 och högst 6 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Enligt förslag framlagt av styrelsen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller investeringar.

Val av revisor till tidpunkt efter stämman

Stämman enligt förslag framlagt av styrelsen att välja BDO till Bolagets huvudrevisor, för tillträde efter avslutad årsstämma.

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad.

Andreas Cederborg
Styrelseordförande
andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar